Sökväg

Arbetsmarknaderna i EU

Det är viktigt att studera arbetsmarknaderna eftersom de är betydelsefulla för ekonomins konkurrenskraft, både idag och i framtiden. Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) utför ekonomiska analyser både på mikro- och makronivå och kommer med råd om politiska alternativ för arbetsmarknaderna i EU. Vi övervakar och analyserar utvecklingen på arbetsmarknaden och av arbetskraftskostnaderna, beskattningen av arbete och arbetsmarknadsinstitutens reformer.

07/05/2009

På så sätt bidrar GD Ekonomi och finans till att utvärdera om EU:s arbetsmarknads- och socialpolitik är lämplig och effektiv. Detta görs inom ramen för den fleråriga övervakning som är kopplad till tillväxt- och sysselsättningsstrategin (Lissabonstrategin).

Tonvikten ligger på följande:

  • Arbetsmarknadsfrågor, inklusive löner, beskattning och ekonomiska incitament (skatte- och förmånssystem).

  • Arbetsmarknadsreformer, i synnerhet bedömningar av reformernas övergripande effekter på det makroekonomiska utfallet. Vi tittar t.ex. på reformernas effekter för anpassningsförmågan och deras troliga bidrag till ett bättre arbetskraftsutnyttjande och bättre motståndskraft mot ekonomiska chocker.

På båda områdena består arbetet av att regelbundet övervaka och bedöma utvecklingen i medlemsländerna. Vi gör också då och då studier och analyser av ett specifikt ämne för att bidra till EU:s politiska diskussioner och arbetsmarknadspolitiska rekommendationer.

För att utveckla effektiva ramar för övervakningen av arbetsmarknaderna har vi skapat en stor databas (LABREF) med beskrivningar av de viktigaste reformerna sedan år 2000. Databasen har byggts upp i samarbete med de experter från medlemsländerna som är medlemmar av arbetsgruppen för arbetsmarknaden, vilken är knuten till kommittén för ekonomisk politik.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek