Navigačný riadok

Trhy práce

Štúdium trhov práce je dôležité, pretože sú podstatné pre konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ dnes i v budúcnosti. GR ECFIN je zodpovedné za vykonávanie hospodárskej analýzy a hodnotenia na mikroúrovni i makroúrovni a za poskytovanie politických rád týkajúcich sa trhov práce v EÚ. Monitoruje a analyzuje trhy práce vývoj ceny práce, zdaňovanie práce a reformy inštitúcií trhu práce.

07/05/2009

V tomto smere GR ECFIN prispieva k hodnoteniu vhodnosti a efektívnosti politík EÚ na trhoch práce a v systémoch sociálneho zabezpečenia v rámci mnohostranného dohľadu súvisiaceho so stratégiou pre rast a zamestnanosť (lisabonská stratégia).

Zameriava sa na:

  • Otázky trhu práce vrátane miezd, zdaňovania práce, finančných stimulov pre prácu (daňový a dávkový systém);

  • Reformy na trhu práce, predovšetkým hodnotenie celkového vplyvu reforiem na výkonnosť hospodárstva; napríklad ich vplyv na kapacitu úprav a ich pravdepodobný prínos pre zvýšenie využitia práce a na zlepšenie hospodárskej odolnosti.

V oboch oblastiach pozostáva práca z pravidelného dohľadu/monitorovania a hodnotenia vývoja vo všetkých členských štátoch. Generálne riaditeľstvo poskytuje aj ad-hoc štúdie a analýzy špecifických tém s cieľom prispieť k formovaniu rozhovorov o politike EÚ a odporúčaní pre politiky trhov práce.

S cieľom rozvinúť efektívny rámec dohľadu nad trhmi práce vytvorilo GR ECFIN rozsiahlu databázu (LABREF), ktorá popisuje hlavné reformy, ktoré sa implementovali od roku 2000. Táto databáza bola vytvorená v spolupráci s odborníkmi z členských štátov, ktorí sú členmi pracovných skupín trhu práce v rámci výboru pre hospodársku politiku.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo