Ścieżka nawigacji

Rynki pracy

Badanie rynków pracy jest istotne, ponieważ mają one podstawowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki UE dziś i w przyszłości. DG ECFIN odpowiada za prowadzenie analizy ekonomicznej, zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym, oraz zapewnienie doradztwa politycznego w sprawie rynków pracy UE. Monitoruje i analizuje ona rozwój wydarzeń na rynkach pracy oraz w zakresie kosztów pracy, opodatkowanie pracy oraz reformy instytucji rynku pracy.

07/05/2009

W ten sposób DG ECFIN wnosi wkład w ocenę odpowiedniości i skuteczności polityk UE w zakresie rynków pracy i systemów ubezpieczeń społecznych w ramach wielostronnego nadzoru związanego ze strategią na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (strategią lizbońską).

W działaniach tych skupia się na:

  • zagadnieniach związanych z rynkiem pracy, w tym wynagrodzeniach, opodatkowaniu pracy i zachętach finansowych do podejmowania pracy (systemach podatkowych i świadczeń socjalnych);
  • reformach rynków pracy, zwłaszcza na ocenie ogólnego wpływu reform na wyniki makroekonomiczne, na przykład, ich wpływu na zdolności dostosowawcze, a także tego, w jaki sposób mogą się one przyczynić do zwiększenia wykorzystania potencjału siły roboczej i polepszenia odporności gospodarczej.

W obydwu dziedzinach na prace te składa się regularny nadzór/monitorowanie i ocena wydarzeń we wszystkich krajach członkowskich. DG przeprowadza także badania doraźne i analizy na konkretne tematy, przyczyniając się do kształtowania dyskusji na temat polityki UE oraz zaleceń w sprawie polityk dotyczących rynków pracy.

Aby opracować skuteczne ramy dla nadzoru rynków pracy, DG ECFIN utworzyła obszerną bazę danych (LABREF), która opisuje główne reformy wprowadzone w życie od 2000 r. Ta baza danych stworzona została we współpracy z ekspertami z państw członkowskich, którzy są członkami Grupy roboczej ds. rynku pracy przy Komitecie Polityki Gospodarczej.