Navigācijas ceļš

Darba tirgi

Darba tirgi ir svarīgi ES ekonomikas konkurētspējai šobrīd un nākotnē, tāpēc darba tirgu izpētei ir liela nozīme. Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (ECFIN) ir atbildīgs par ekonomiskajām analīzēm un novērtējumiem gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas līmenī, kā arī par konsultācijām, izstrādājot politiku ES darba tirgiem. Tas uzrauga un analizē notikumus darba tirgū un saistībā ar darba izmaksām, darbaspēka aplikšanu ar nodokļiem un darba tirgus iestāžu reformām.

07/05/2009

Šādi ECFIN ģenerāldirektorāts palīdz novērtēt, vai ES darba tirgus un sociālās nodrošināšanas sistēmu politika ir piemērota un efektīva, ņemot vērā daudzpusējo pārraudzību, kas saistīta ar Izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju (Lisabonas stratēģija).

Uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

  • darba tirgus jautājumiem, tostarp algām, darbaspēka aplikšanai ar nodokļiem un finansiāliem stimuliem strādājošām personām (nodokļu un pabalstu sistēmas);

  • darba tirgus reformām, īpaši reformu ietekmei uz makroekonomikas darbību kopumā. Piemēram, reformu ietekmei uz pielāgošanās spēju un to potenciālajam devumam, palielinot darbaspēka izmantojumu un ekonomikas elastīgumu.

Abās jomās veicamo darbu veido regulāra notikumu pārraudzība/uzraudzība un novērtēšana visās dalībvalstīs. Šis ģenerāldirektorāts veic arī īpašus pētījumus un analizē specifiskas tēmas, lai palīdzētu veidot diskusijas par ES politiku un ieteikumus saistībā ar darba tirgus politiku.

Lai izstrādātu efektīvu darba tirgu pārraudzības sistēmu, ECFIN ģenerāldirektorāts ir izveidojis lielu datu bāzi (LABREF), kurā aprakstītas nozīmīgākās pēc 2000. gada īstenotās reformas. Šī datu bāze ir radīta sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem, kas strādā darba tirgus darba grupā, kura ietilpst Ekonomikas politikas komitejā.