Navigointipolku

Työmarkkinat

Työmarkkinat ovat EU:n talouden kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeät sekä nyt että tulevaisuudessa. Sen vuoksi niiden tutkiminen on tärkeää. Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa sekä mikro- että makrotason talouskehityksen analysoinnista ja arvioinnista sekä EU:n työmarkkinoita koskevien talouspoliittisten suositusten antamisesta. Se seuraa ja analysoi työmarkkinoiden ja työvoimakustannusten kehitystä, työhön kohdistuvaa verotusta ja työmarkkinainstituutioiden uudistamista.

07/05/2009

Talouden ja rahoituksen pääosasto osallistuu tällä tavoin työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä koskevan EU:n politiikan tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointiin, jota toteutetaan kasvu- ja työllisyysstrategiaan (Lissabonin strategiaan) liittyvän monenvälisen valvonnan puitteissa.

Arvioinnin painopisteenä ovat

  • työmarkkinakysymykset, kuten palkat, työhön kohdistuva verotus ja työnteon rahalliset kannustimet (verotus ja etuusjärjestelmät)

  • työmarkkinauudistukset, erityisesti makrotaloudellista kehitystä koskevien uudistusten kokonaisvaikutus ja esimerkiksi uudistusten vaikutus mukautumiskykyyn ja niiden todennäköinen vaikutus työvoiman käyttöasteen ja talouden joustavuuden parantamiseen.

Molemmilla aloilla toimintaan kuuluu kehityksen säännöllinen valvonta/seuranta ja arviointi kaikissa jäsenvaltioissa. Pääosasto toteuttaa myös erityistutkimuksia ja -analyysejä, jotka vaikuttavat osaltaan EU:n poliittisiin keskusteluihin ja työmarkkinapolitiikkaa koskeviin suosituksiin.

Tehokkaan työmarkkinoiden valvontajärjestelmän kehittämistä varten talouden ja rahoituksen pääosasto on perustanut laajan tietokannan (LABREF), jossa kuvataan tärkeimpiä vuodesta 2000 lähtien toteutettuja uudistuksia. Tietokannan luomiseen osallistuivat jäsenvaltioiden asiantuntijat, jotka ovat talouspoliittisen komitean alaisen työmarkkinatyöryhmän jäseniä.