Navigatsioonitee

Tööturg

Tööturu uurimine on oluline, sest see turg on ELi majanduse praeguse ja tulevase konkurentsivõimelisuse seisukohalt tähtsad. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat teeb majanduslikke analüüse ja hindamisi nii makro- kui ka mikrotasandil ning annab ELi tööturupoliitika suhtes nõu. Ta jälgib ja analüüsib tööturu ning tööjõukulude suundumusi, tööjõu maksustamist ja tööturuasutuste reforme.

07/05/2009

Sel moel aitab majanduse ja rahanduse peadirektoraat majanduskasvu ja tööhõivestrateegiaga (Lissaboni strateegiaga) seotud mitmepoolse järelevalve raames hinnata ELi poliitika sobivust ja tõhusust tööturgudel ja sotsiaalkindlustussüsteemides.

Keskendutakse:

  • tööturuga seotud küsimustele, sh palkadele, tööjõu maksustamisele ja töötamise rahalistele stiimulitele (maksu- ja toetussüsteemid);
  • tööturureformidele, eelkõige sellele, millist mõju avaldavad reformid makromajandusele. Näiteks uuritakse, milline on reformide mõju kohanemisvõimele ning kuidas need aitavad kaasa tööjõu paremale ärakasutamisele ja majandusliku paindlikkuse suurendamisele.

Kõikides liikmesriikides tegeletakse mõlemas valdkonnas toimuvate muutuste üle teostatava regulaarse järelevalve/seire ja hindamisega. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat korraldab ka eriotstarbelisi uuringuid ning analüüsib konkreetseid valdkondi, et aidata kaasa ELi poliitika üle peetavatele aruteludele ning anda tööturupoliitikaga seotud soovitusi.

Tööturu järelevalve tõhusa raamistiku loomiseks on majanduse ja rahanduse peadirektoraat loonud suure andmebaasi (LABREF), mis sisaldab teavet alates 2000. aastast rakendatud reformide kohta. Kõnealune andmebaas loodi koostöös liikmesriikide ekspertidega, kes on majanduspoliitika komitee juurde loodud tööturu töörühma liikmed.