Διαδρομή πλοήγησης

Αγορές εργασίας

Οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας αποτελούν σημαντικό αντικείμενο ανάλυσης καθότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της σημερινής αλλά και της μελλοντικής οικονομίας της ΕΕ. Η ΓΔ ECFIN πραγματοποιεί οικονομικές αναλύσεις και αξιολογήσεις σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο και παρέχει συμβουλές στον τομέα αυτόν. Παρακολουθεί και αναλύει τις εξελίξεις σχετικά με την αγορά εργασίας και το κόστος εργασίας, τη φορολόγηση της εργασίας και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας.

07/05/2009

Με αυτόν τον τρόπο, η ΓΔ ECFIN συμβάλλει στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ για την αγορά εργασίας και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας που προβλέπει η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση (τη λεγόμενη Στρατηγική της Λισαβόνας).

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

  • στα θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, όπως οι αμοιβές, η φορολόγηση της εργασίας και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την εργασία (συστήματα εισφορών και παροχών);

  • στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, και ιδίως στην εκτίμηση του συνολικού τους αντίκτυπου στις μακροοικονομικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, μελετάται ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στην προσαρμοστικότητα της οικονομίας και η πιθανή συμβολή τους στην καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.


Και στους δύο αυτούς τομείς, το έργο της ΓΔ ECFIN συνίστανται σε τακτική εποπτεία και αξιολόγηση των εξελίξεων σε όλα τα κράτη μέλη. H Γενική Διεύθυνση εκπονεί επίσης ειδικές μελέτες και αναλύσεις συμβάλλοντας έτσι στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της αγοράς εργασίας και στις συστάσεις για τη χάραξη της πολιτικής αυτής.

Με σκοπό την κατάρτιση κατάλληλου πλαισίου για την εποπτεία των αγορών εργασίας, η ΓΔ ECFIN έχει δημιουργήσει μια περιεκτική βάση δεδομένων (LABREF) με τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν εκτελεστεί από το 2000. Η βάση αυτή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας που εξετάζει το συγκεκριμένο θέμα και υπάγεται στην επιτροπή οικονομικής πολιτικής.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου