Навигационна пътека

Пазари на труда

Изследването на пазарите на труда е важно, защото те са от огромно значение за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, днес и в бъдеще. Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) отговаря за извършването на икономически анализи и микро- и макрооценки и за предоставянето на политически съвети за пазара на труда в ЕС. Тя наблюдава и анализира развитието на този пазар, развитието на себестойността на работната ръка, данъчното облагане на труда и реформите в институциите на пазара на труда.

07/05/2009

По този начин генералната дирекция спомага за оценката на това доколко са подходящи и ефективни политиките на ЕС на пазарите на труда и в системите за социално осигуряване, в рамките на многостранния надзор, свързан със стратегията за растеж и заетост (Лисабонската стратегия).

Специално внимание се отделя на:

  • Въпросите на пазара на труда, включително заплатите, данъчното облагане на труда и финансовите стимули за работа (системи на данъци и обезщетения);

  • Реформите на пазара на труда, и по-специално оценката на общото въздействие на реформите върху макроикономическите резултати, като например въздействието им върху капацитета за приспособяване и вероятния им принос за повишаване на използването на работна ръка и подобряване на икономическата гъвкавост.

Работата и в двете области се състои от редовен надзор/мониторинг и оценка на промените във всички държави-членки. Генералната дирекция проучва и анализира конкретни теми по специални поводи, за да спомогне за оформянето на политическите дискусии и препоръки на ЕС във връзка с пазара на труда.

За да разработи ефективна рамка за наблюдение на пазарите на труда, ГД ECFIN е създала подробна база данни (LABREF), която описва основните реформи, осъществени от 2000 г. насам. Тя е създадена в сътрудничество с експерти от страните, които са членки на работната група за пазара на труда, прикрепена към Комитета за икономическа политика.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта