Sökväg

Analyser av strukturreformer och EU:s verksamhet

Både medlemsländerna och EU genomför politiska strategier och reformer till stöd för Lissabonstrategin. Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) spelar en viktig roll när det gäller att utvärdera dessa strategier och reformer. Därmed vill vi bidra till den ekonomiska dialogen i EU och förbättra den ekonomiska och monetära unionens funktionssätt.

Att stimulera tillväxt och skapa fler jobb är en strategisk prioritering för både EU och medlemsländerna, och den ingår också i Lissabonstrategin. För att stödja denna strategiska prioritering genomför EU gemensamma strategier för alla sektorer i ekonomin. Medlemsländerna genomför sina egna nationella strukturreformer av samma anledning. Effekterna av strategierna och reformerna sprider sig över EU till följd av de nära ekonomiska banden mellan medlemsländerna.  

För att se till att dessa ”spridningseffekter” får så stort genomslag som möjligt och för att förbereda EU för kommande utmaningar, detaljgranskar EU-kommissionen alla strategier. GD Ekonomi och finans är särskilt involverat i arbetet med att förbättra den ekonomiska grunden för strukturreformerna och de viktigaste EU-strategierna. Vi vinnlägger oss också om att hela tiden få den ekonomiska och monetära unionen att fungera bättre.

Exempel på politikområden som omfattar alla ekonomiska sektorer är EU:s jordbrukspolitik och konkurrenspolitik, som går tillbaka till tiden för EU:s tillkomst. Andra politikområden har utvecklats med tiden, t.ex. den inre marknaden, miljöpolitiken och sammanhållningspolitiken.

Det är EU-kommissionens ansvar att se till att nationella strukturreformer, och även EU:s reformer, analyseras grundligt. Dessa analyser resulterar i förbättringsförslag, så att största möjliga positiva effekt för tillväxt och sysselsättning kan uppnås. Detta arbete är särskilt angeläget idag då EU står inför utmaningar som klimatförändringen, åldrande befolkningar och globaliseringen.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek