Ścieżka nawigacji

Analiza reform strukturalnych i polityk UE

Zarówno państwa członkowskie, jak i UE wdrażają polityki i reformy wspierające strategię lizbońską. DG ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) odgrywa znaczącą rolę w ocenianiu tych polityk i reform, wnosząc tym samym wkład w europejski dialog na temat gospodarki oraz koncentrując się na usprawnianiu działań Unii Gospodarczej i Walutowej.

Pobudzanie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy jest celem strategicznym zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla państw członkowskich, a także jest częścią strategii lizbońskiej. Chcąc wesprzeć osiągnięcie tego strategicznego celu, Unia Europejska wprowadza wspólne polityki we wszystkich sektorach gospodarki UE, podczas gdy państwa członkowskie wdrażają własne, krajowe reformy strukturalne. Efekty tych polityk i reform odbijają się na gospodarce całej Unii Europejskiej, z uwagi na bliskie i coraz bardziej zacieśniające się więzi gospodarcze między państwami członkowskimi. 

Komisja Europejska drobiazgowo analizuje wszystkie polityki, aby zapewniæ, ¿e owo „oddzia³ywanie na gospodarkê” bêdzie mia³o korzystny wp³yw oraz, aby przygotowaæ Europê na czekaj¹ce j¹ wyzwania. DG ds. Gospodarczych i Finansowych jest szczególnie zaangażowana w działania, mające na celu wzmocnienie uzasadnienia ekonomicznego reform strukturalnych i ważnych polityk wspólnotowych; zwraca ona również szczególną uwagę na działania mające na celu poprawę funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.

Wspólne polityki Unii Europejskiej dotyczące wszystkich sektorów gospodarki obejmują Wspólną Politykę Rolną i Politykę Konkurencji, które pochodzą z czasów ustanowienia Wspólnot Europejskich, jak również polityki wypracowane od tego czasu, jak np. dotyczące Rynku Wewnętrznego, polityki środowiskowej i polityki spójności.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, aby te reformy strukturalne na poziomie krajowym oraz unijnym zostały odpowiednio przeanalizowane. Analizy te prowadzą do powstania propozycji ulepszeń, które zmierzać mają do osiągnięcia możliwie najbardziej pozytywnego wpływu na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Potrzeba podjęcia niezwłocznych działań staje się coraz bardziej nagląca, biorąc pod uwagę, że Europa zmuszona jest stawić już dziś czoło takim wyzwaniom, jak zmieniający się klimat, starzejące się społeczeństwo i globalizacja.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst