Navigatsioonitee

Struktuurireformide ja ELi poliitika analüüs

Nii liikmesriigid kui ka EL rakendavad poliitikat ja viivad ellu reforme, et toetada Lissaboni strateegiat. Majanduse ja rahanduse peadirektoraadil on oluline roll kõnealuste reformide ja poliitika hindamisel; sellega aidatakse kaasa Euroopa majandusliku dialoogi toimumisele ning parandatakse majandus- ja rahaliidu tööd.

Majanduskasvu ja tööhõive suurendamine on nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide jaoks kõige tähtsam strateegiline eesmärk ning osa Lissaboni strateegiast. Kõnealuse strateegilise eesmärgi saavutamiseks rakendab Euroopa Liit ühtset poliitikat kõikides ELi majandusharudes ning liikmesriigid viivad ellu oma riigi siseseid struktuurireforme. Liikmesriikidevaheliste tihedate ja üha tihenevate majandussidemete tõttu ulatub kõnealuste reformide ja poliitika järelmõju kõikjale üle kogu Euroopa Liidu.

Et tagada võimalikult positiivne järelmõju ning et valmistada Euroopat ette tulevikuprobleemide lahendamiseks, analüüsib Euroopa Komisjon põhjalikult kogu kõnealust poliitikat. Majanduse ja rahanduse peadirektoraat tegeleb eelkõige struktuurireformide ja oluliste ELi reformide majandusliku põhjendatuse täiustamisega. Erilist tähelepanu pööratakse majandus- ja rahaliidu toimimise pidevale parandamisele.

Kõigis majandusharudes rakendatav ELi ühine poliitika hõlmab Euroopa Ühenduste loomisest alguse saanud ühist põllumajanduspoliitikat ning konkurentsipoliitikat ning teisi aja jooksul loodud poliitikavaldkondi, nagu siseturg, keskkonnapoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika.

Euroopa Komisjon peab tagama riiklike ja ELi struktuurireformide nõuetekohase analüüsi. Analüüside põhjal tehakse reformide täiustamise ettepanekud, et need mõjuksid majanduskasvule ja tööhõivele võimalikult positiivselt. Tänapäeval on see veelgi vajalikum, sest Euroopa peab lahendama kliimamuutuste, elanikkonna vananemise ja globaliseerumisega seotud probleemid.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem