Διαδρομή πλοήγησης

Aνάλυση των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών της ΕΕ

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εφαρμόζουν πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην αξιολόγηση τους, συμβάλλοντας έτσι στον ευρωπαϊκό οικονομικό διάλογο και κατ' επέκταση στη βελτίωση της λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Η αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και εντάσσονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Για την επίτευξη της στρατηγικής προτεραιότητας, η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει κοινές πολιτικές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τα δε κράτη μέλη εφαρμόζουν τις δικές τους διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γεγονός που έχει αντίκτυπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των ολοένα στενότερων οικονομικών δεσμών μεταξύ των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιθυμώντας να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος αυτός είναι όσο το δυνατόν ευνοϊκότερος και να βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις του μέλλοντος, αναλύει λεπτομερώς όλες τις οικονομικές πολιτικές. Η ΓΔ ECFIN συμμετέχει κατ' εξοχής σ' αυτή τη διαδικασία βελτίωσης της οικονομικής συλλογιστικής στην οποία βασίζονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ. Επίσης καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στις κοινές πολιτικές της EΕ που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας συμπεριλαμβάνονται πολιτικές που εφαρμόζονται από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού, αλλά και πολιτικές που αναπτύχθηκαν αργότερα, όπως η πολιτική για την εσωτερική αγορά, η περιβαλλοντική πολιτική και η πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση όλων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την ανάλυση αυτή μπορούν να προκύψουν προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση, ώστε ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων να είναι όσο το δυνατόν θετικότερος για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεδομένων των σημαντικών προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη (κλιματικές αλλαγές, γήρανση του πληθυσμού, παγκοσμιοποίηση), το έργο αυτό της Επιτροπής αποκτά επείγοντα χαρακτήρα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου