Навигационна пътека

Анализ на структурните реформи и политиките на ЕС

Както държавите-членки, така и ЕС провеждат политики и реформи в подкрепа на Лисабонската стратегия. ГД „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) играе важна роля в оценяването на тези политики и реформи като принос към европейския икономически диалог и с фокус върху подобряването на работата на Икономическия и паричен съюз.

Насърчаването на по-голям растеж и повече работни места е стратегически приоритет както за ЕС, така и за държавите-членки, и е част от Лисабонската стратегия. В подкрепа на този стратегически приоритет Европейският съюз осъществява общи политики във всички сектори на европейската икономика, а държавите-членки провеждат свои собствени национални структурни реформи. Ефектът от тези политики и реформи се разпространява в целия Европейски съюз поради тесните и разрастващи се икономически връзки между страните в него.

За да се гарантира, че това „разпространение“ е възможно най-полезно, и за да се подготви Европа за предизвикателствата, които я чакат занапред, Европейската комисия анализира внимателно всички тези политики. ГД ECFIN е специално ангажирана в тази работа за подобряване на икономическата мотивировка на структурните реформи и важните политики на ЕС. Тя полага също така специални усилия за непрекъснато подобряване на функционирането на Икономическия и паричен съюз.

Общите европейски политики във всички сектори на икономиката включват общата селскостопанска политика и политиката за конкуренция, които датират още от създаването на Европейските общности, както и политиките, разработени с времето, като политиката за вътрешния пазар, политиката за околната среда и политиката на сближаване.

Европейската комисия носи отговорност за адекватното анализиране на националните и европейските структурни реформи. Тези анализи водят до предложения за подобряване, за да може да се постигне възможно най-полезен ефект върху заетостта и растежа. Това е особено належащо днес, тъй като Европа е изправена пред предизвикателствата на промените в климата, застаряването на населението и глобализацията.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта