Sökväg

Ekonomisk konsekvensbedömning

Alla politikområden har sin egen målsättning. Det får emellertid ofta oavsiktliga konsekvenser för andra politikområden. Om man inte gör något åt detta finns det risk att verksamheten blir ineffektiv och inkonsekvent. I värsta fall blir utvecklingen ohållbar i det långa loppet. Med hjälp av konsekvensbedömningar försöker man kartlägga och kvantifiera de föreslagna åtgärdernas avsiktliga och oavsiktliga effekter med tonvikt på potentiella målkonflikter.

Generaldirektoratet för ekonomi och finans, GD Ekonomi och finans, ska se till att EU-kommissionens åtgärdsförslag vilar på en sund analytisk grund och har därför alltid förordat konsekvensbedömningar.

Med hjälp av konsekvensbedömningen kan man ta fram bättre strategier genom att dela upp arbetet i olika steg. Ett väl genomarbetat förslag förutsätter att man först sätter sig in i sakfrågorna. Sedan kan man med hjälp av konsekvensbedömningen vidareutveckla förslaget genom att fastställa klara mål och tänkbara alternativ för hur målen kan uppnås. Till sist kartlägger man varje alternativs för- och nackdelar och analyserar alternativens potentiella ekonomiska, ekologiska och sociala effekter.

GD Ekonomi och finans bidrag


GD Ekonomi och finans hade en ledande roll i arbetet med att ta fram EU-kommissionens riktlinjer för konsekvensbedömningar. Riktlinjerna ska hjälpa kommissionens personal att ta fram åtgärdsförslag. GD Ekonomi och finans bidrar också till konsekvensbedömningarna inom många politikområden.

GD Ekonomi och finans bistår dessutom konsekvensbedömningsnämnden i dess arbete. Nämnden bedömer kvaliteten på de färdiga utkasten till konsekvensbedömningar och ger generaldirektoratet i fråga rekommendationer om hur de kan förbättras. Nämnden består av direktörer från generaldirektoraten för ekonomi och finans, sysselsättning, näringsliv och miljö. Ordförande är EU-kommissionens ställföreträdande generalsekreterare.

Konsekvensbedömningarna är ett viktigt hjälpmedel för det politiska beslutsfattandet men inte ett alternativ till det. Beslutsfattarna får information om förslagens sannolika effekter, men det är fortfarande de som fattar besluten. För varje förslag från kommissionen upprättas en konsekvensbedömning med en redogörelse för varför kommissionen anser att den föreslagna åtgärden är den bästa lösningen.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek