Navigačný riadok

Hodnotenie hospodárskeho vplyvu

Všetky politiky majú určitý základný cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Veľmi často však môžu mať aj neplánované vplyvy na iné politiky. Ich ignorovanie môže spôsobiť neúčinnosť a nekonzistentnosť politík. V najhorších prípadoch by mohli rozbehnúť vývoj, ktorý by nebol udržateľný v dlhodobom meradle. Hodnotenia vplyvu sa snažia určiť a zhodnotiť plánované aj neplánované vplyvy návrhov politík s osobitným dôrazom na určenie možných kompromisov.

Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) vždy presadzovalo, aby mali politické návrhy Komisie zdravý analytický základ, a preto bolo vždy aktívnym obhajcom hodnotenia vplyvu.

Cieľom hodnotenia vplyvu je posúdiť vývoj lepších politík rozdelením procesu na niekoľko rôznych častí. Každý dobre navrhnutý návrh musí vychádzať z dostatočného pochopenia záležitosti, ktorú chce riešiť. Z tohto východiskového bodu odvíja hodnotenie vplyvu návrh určením jasných cieľov a možných politických možností na jeho dosiahnutie. Potom sa v ňom určia výhody a nevýhody každej možnosti a zanalyzuje sa ich pravdepodobný hospodársky, environmentálny a sociálny vplyv.

Prínos GR ECFIN


GR ECFIN hralo vedúcu úlohu pri navrhovaní usmernení Komisie o hodnotení vplyvu. Tieto ponúkajú podrobné rady pracovníkom Komisie zodpovedným za vytváranie politických návrhov. Útvar sa takisto zúčastňuje na hodnoteniach vplyvu pre širokú škálu politík.

Okrem toho GR ECFIN podporuje prácu rady pre hodnotenie vplyvu. Tá hodnotí kvalitu finálneho návrhu správ o hodnotení vplyvu a predkladá odporúčania generálnym riaditeľstvám, aby zlepšili ich kvalitu. Členovia rady sú riaditelia generálnych riaditeľstiev pre hospodárske a finančné záležitosti, pre zamestnanosť, pre podnikanie a životné prostredie. Rade predsedá zástupca generálneho tajomníka Európskej komisie.

Hodnotenie vplyvu je dôležitou pomocou pri politickom rozhodovaní, nie jeho náhradou. Informuje ľudí, ktorí rozhodujú, o pravdepodobných následkoch návrhov, ale necháva na nich, aby uskutočnili rozhodnutia. Správa o hodnotení vplyvu sprevádza každý návrh Komisie a stanovuje dôvody, prečo Komisia verí, že opatrenia, ktoré navrhuje, sú správnym postupom.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo