Ścieżka nawigacji

Ocena skutków gospodarczych

Działalność w każdej z dziedzin prowadzona jest z myślą o osiągnięciu określonego celu. Jednakże bardzo często może ona powodować niezamierzone skutki w innych obszarach działalności. Brak wiedzy o nich może sprawić, że prowadzone działania będą nieskuteczne i niespójne a w najgorszych przypadkach może wywołać skutki, które w dłuższym okresie mogą prowadzić do braku równowagi. Celem oceny skutków jest rozpoznanie oraz ilościowe określenie zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych skutków propozycji dotyczących polityki, z położeniem szczególnego nacisku na określenie ewentualnych kompromisów.

Zaangażowana w zagwarantowanie wnioskom Komisji solidnych podstaw analitycznych Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) zawsze była zwolennikiem oceny skutków.

Ocena ma na celu udoskonalenie procesu kształtowania polityk poprzez podzielenie go na pewną liczbę odrębnych etapów. Każdy dobrze opracowany wniosek musi poprzedzać gruntowne zapoznanie się z zagadnieniem, którego on dotyczy. Następnie wniosek jest opracowywany w oparciu o ocenę skutków, która wyraźnie określa cele oraz warianty działań, przy pomocy których cele te można zrealizować. Przy pomocy oceny skutków określa się również zalety i wady poszczególnych opcji oraz analizuje ich prawdopodobny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Wkład DG ECFIN

DG ECFIN odegrała wiodącą rolę w sporządzaniu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków. Zapewniają one szczegółowe porady pracownikom Komisji odpowiedzialnym za opracowywanie propozycji dotyczących polityki. Dyrekcja uczestniczy również w ocenach wpływu dotyczących polityki w licznych obszarach działalności.

Oprócz tego, DG ECFIN wspiera prace Rady ds. Oceny Skutków. Ocenia ona jakość projektów ostatecznych sprawozdań z oceny skutków oraz przekazuje dyrekcjom generalnym zalecenia dotyczące poprawy ich jakości. Członkami Rady są dyrektorzy Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych, Zatrudnienia, Przedsiębiorstw oraz Środowiska. Radzie przewodniczy Zastępca Sekretarza Generalnego Komisji Europejskiej.

Ocena skutków jest ważną pomocą dla podejmowania decyzji politycznych, lecz nie zastępuje go. Informuje ona polityków o ewentualnych skutkach danej propozycji aktu prawnego, lecz podjęcie decyzji pozostawia ich uznaniu. Sprawozdanie z oceny wpływu dołączane jest do każdego wniosku Komisji i podaje powody, dla których Komisja uważa, iż proponowane przez nią działanie jest właściwym podejściem.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst