Kruimelpad

Economische effectbeoordeling

Alle beleid heeft een hoofddoel. Maar vaak kan het beleid op het ene terrein ook onbedoelde gevolgen hebben voor andere beleidsgebieden. Daar moet rekening mee worden gehouden om een gebrek aan doeltreffendheid of samenhang te voorkomen. In het ergste geval kunnen die neveneffecten tot ontwikkelingen leiden die op lange termijn niet houdbaar zijn. Met een effectbeoordeling wordt getracht zowel de bedoelde als de onbedoelde effecten van beleidsplannen in te schatten, waarbij de nadruk vooral ook op de gemaakte afwegingen wordt gelegd.

Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECFIN) hecht veel waarde aan een gezonde onderbouwing van de beleidsplannen van de Commissie en is daarom een fervent pleitbezorger van effectbeoordeling.

Effectbeoordelingen moeten de kwaliteit van de beleidsontwikkeling verbeteren door dit proces in een aantal stappen te splitsen. Elk goed doortimmerd voorstel begint met een gedegen inzicht in de betrokken problematiek. Met dit als uitgangspunt wordt bij de effectbeoordeling eerst nagegaan wat de doelstellingen zijn en welke beleidskeuzen mogelijk zijn om deze doelstellingen te bereiken. Vervolgens wordt bepaald wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn en wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen voor economie, milieu en samenleving.

Bijdrage van DG ECFIN


DG ECFIN speelt een leidende rol bij de ontwikkeling van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordeling waarvan Commissiemedewerkers gebruik maken bij de voorbereiding van beleidsvoorstellen. Verder is DG ECFIN ook betrokken bij effectbeoordelingen op allerlei beleidsterreinen.

Bovendien ondersteunt het DG het werk van de Raad voor Effectbeoordeling. De Raad voor Effectbeoordeling controleert de kwaliteit van concept-eindverslagen van de effectbeoordeling en doet aanbevelingen aan de DG's om die te verbeteren. De leden van deze raad zijn de directeurs van de DG's Economische en financiële zaken, Werkgelegenheid, Industrie en Milieu. Voorzitter is de adjunct-secretaris-generaal van de Europese Commissie.

Effectbeoordeling is een belangrijk hulpmiddel bij de politieke besluitvorming, geen alternatief daarvoor. Zij informeert besluitvormers over de mogelijke effecten van voorstellen, maar laat de uiteindelijke keuze aan hen over. Elk voorstel van de Commissie gaat vergezeld van een effectbeoordelingsverslag waarin wordt uitgelegd waarom de Commissie denkt met haar plannen de juiste keuze te hebben gemaakt.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter