Naršymo kelias

Ekonominio poveikio vertinimas

Visų krypčių politikoje numatytas pagrindinis tikslas, kurio ketinama siekti. Tačiau labai dažnai daromas neplanuotas poveikis kitų krypčių politikai. Šito negalima ignoruoti, priešingu atveju politika gali tapti neveiksminga ir nesuderinama; blogiausiu atveju ji gali lemti pokyčius, kurie ilgalaikėje perspektyvoje nebus tvarūs. Poveikio vertinimu siekiama nustatyti ir apskaičiuoti politikos pasiūlymų poveikį – tiek planuotą, tiek neplanuotą, ypatingą dėmesį skiriant galimų kompromisų nustatymui.

Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas (ECFIN), įsipareigojęs užtikrinti, kad Komisijos politikos pasiūlymai turėtų tvirtą analitinį pagrindą, visada buvo entuziastingas poveikio vertinimo šalininkas.

Poveikio vertinimu siekiama remti geresnių politikos strategijų kūrimą, skirstant šį procesą į tam tikrus etapus. Bet koks gerai parengtas pasiūlymas turi būti pradedamas išsamiu problemos, kuri jame bus sprendžiama, išnagrinėjimu. Toliau poveikio vertinimo metu kuriamas pasiūlymas, nustatant aiškius tikslus ir galimas politikos alternatyvas jiems pasiekti. Jame taip pat nurodomi kiekvienos alternatyvos privalumai bei trūkumai ir analizuojamas galimas jų poveikis ekonomikai, aplinkai ir visuomenei.

ECFIN GD įnašas


ECFIN GD atliko pagrindinį vaidmenį rengiant Komisijos poveikio vertinimo gaires. Jose pateikti išsamūs patarimai už politinių pasiūlymų kūrimą atsakingiems asmenims Komisijoje. Generalinis direktoratas taip pat dalyvauja daugelio krypčių politikos poveikio vertinimo procese.

Be to, ECFIN GD remia Poveikio vertinimo tarybos darbą. Ši taryba vertina galutinių poveikio vertinimo ataskaitų projektų kokybę ir teikia generaliniams direktoratams rekomendacijas dėl jų kokybės tobulinimo. Tarybos nariai yra Ekonomikos ir finansų, Užimtumo, Įmonių ir Aplinkos generalinių direktoratų direktoriai; tarybai pirmininkauja Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas.

Poveikio vertinimas yra svarbi pagalbinė priemonė politinių sprendimų priėmimo procese, bet jo nepakeičia. Šiuo vertinimu politikai informuojami apie galimą pasiūlymų poveikį, bet jiems paliekama atsakomybė priimti sprendimus. Poveikio vertinimo ataskaita pridedama prie kiekvieno Komisijos pasiūlymo, joje išdėstomos priežastys, pagrindžiančios Komisijos siūlomų veiksmų tinkamumą.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą