Navigointipolku

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Kaikilla EU-politiikoilla on tietty ydintavoite. Usein niillä voi kuitenkin olla myös muihin politiikkoihin ulottuvia ei-toivottuja vaikutuksia. Näiden vaikutusten huomiotta jättäminen voi johtaa politiikan tehottomuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen, ja pahimmissa tapauksissa se voi käynnistää kehityssuuntia, jotka eivät olisi pitkällä aikavälillä kestäviä. Vaikutusten arvioinnilla pyritään määrittelemään ja arvioimaan määrällisesti politiikkaa koskevien ehdotusten tavoitellut ja ei-toivotut vaikutukset, jotta voitaisiin tunnistaa mahdollisuudet kompromisseihin.

Talouden ja rahoituksen pääosasto, joka on sitoutunut huolehtimaan siitä, että politiikkaa koskevilla komission aloitteilla on vankka analyyttinen perusta, on aina ollut vaikutusten arvioinnin innokas kannattaja.

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on auttaa kehittämään parempaa politiikkaa jakamalla kehittämisprosessi useisiin erillisiin vaiheisiin. Moitteettomasti suunniteltujen ehdotusten on perustuttava selkeään käsitykseen asiasta, johon niillä pyritään tarttumaan. Tämä on lähtökohtana, kun ehdotusta kehitetään vaikutusten arvioinnin avulla määrittelemällä selvät tavoitteet ja mahdolliset poliittiset vaihtoehdot niiden saavuttamiseksi. Arvioinnin perusteella määritetään sen jälkeen kunkin vaihtoehdon edut ja haitat ja analysoidaan todennäköiset taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Talouden ja rahoituksen pääosaston panos


Talouden ja rahoituksen pääosastolla oli päävastuu laadittaessa komission vaikutustenarviointiohjeita, jotka on tarkoitettu yksityiskohtaiseksi ohjeistoksi politiikkaa koskevien ehdotusten kehittämisestä vastaavalle komission henkilöstölle. Pääosasto myös osallistuu vaikutusten arviointiin monilla eri politiikan aloilla.

Lisäksi talouden ja rahoituksen pääosasto tukee vaikutustenarviointilautakunnan työtä. Lautakunta arvioi lopullisia vaikutustenarviointikertomuksia koskevien luonnosten laatua ja tekee pääosastoille suosituksia niiden laadun parantamiseksi. Lautakunnan jäseninä ovat talouden ja rahoituksen pääosaston, työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston ja ympäristöasioiden pääosaston johtajat. Sen puheenjohtajana on Euroopan komission apulaispääsihteeri.

Vaikutusten arviointi on poliittisen päätöksenteon tärkeä apuväline, ei sen korvike. Sen avulla annetaan päätöksentekijöille tietoja ehdotusten todennäköisistä vaikutuksista ja jätetään itse päätöksenteko heidän tehtäväkseen. Jokaiseen komission ehdotukseen liitetään vaikutustenarviointikertomus. Siinä esitetään syyt, joiden vuoksi komissio katsoo, että sen ehdottama toiminta on oikea lähestymistapa asiaan.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä