Διαδρομή πλοήγησης

Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων

Κάθε πολιτική επιδιώκει την επίτευξη ενός συγκεκριμένου βασικού στόχου. Πολύ συχνά όμως έχει και απροσδόκητες επιπτώσεις σε άλλες πολιτικές. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις αυτές, μπορεί να οδηγηθούμε σε αναποτελεσματικές και ασυνεπείς πολιτικές, και το χειρότερο, σε εξελίξεις που δεν θα ήταν βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Η εκτίμηση επιπτώσεων σκοπό έχει να εντοπίσει και να ποσοτικοποιήσει τόσο τα επιδιωκόμενα όσο και τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα των προτάσεων πολιτικής και, κυρίως, να εντοπίσει πιθανά αντισταθμίσματα.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN), μεριμνώντας πάντα ώστε οι προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής να βασίζονται σε αξιόπιστες αναλύσεις, υπήρξε ανέκαθεν υπέρμαχος της εκτίμησης επιπτώσεων.

Η εκτίμηση επιπτώσεων σκοπό έχει να βοηθήσει στη χάραξη ορθότερων πολιτικών, χωρίζοντας τη σχετική διαδικασία σε διακριτά στάδια. Κάθε σωστά σχεδιασμένη πρόταση πρέπει να ξεκινά από την καλή κατανόηση του θέματος που επιδιώκει να αντιμετωπίσει. Με βάση την κατανόηση αυτή, στην εκτίμηση επιπτώσεων περιγράφεται η πρόταση συνοδευόμενη από σαφείς στόχους και πιθανές πολιτικές για την επίτευξή τους. Εν συνεχεία, επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πολιτικής και αναλύεται ο πιθανός οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός της αντίκτυπος.

Η συμβολή της ΓΔ ECFIN

Η ΓΔ ECFIN έχει συμβάλει με καθοριστικό τρόπο στη σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εκτίμηση επιπτώσεων. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένο με την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής. Επίσης, η ΓΔ ECFIN συμμετέχει στις εκτιμήσεις επιπτώσεων για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών.

Επιπλέον, η ΓΔ ECFIN επικουρεί στο έργο της την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων. Η επιτροπή αυτή αξιολογεί την ποιότητα των σχεδίων τελικών εκθέσεων εκτίμησης επιπτώσεων και διατυπώνει συστάσεις προς τις γενικές διευθύνσεις για βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων αυτών. Μέλη της είναι οι διευθυντές των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Απασχόλησης, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος, και πρόεδρός της ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκτίμηση επιπτώσεων βοηθά σημαντικά στη λήψη αποφάσεων πολιτικής, αλλά δεν την υποκαθιστά. Πληροφορεί μεν τους έχοντες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων για τις πιθανές επιπτώσεις των προτάσεων, στους τελευταίους όμως εναπόκειται να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Κάθε πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή πιστεύει ότι η δράση που προτείνει είναι η ενδεδειγμένη.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου