Cesta

Posouzení ekonomických dopadů

Všechny politiky mají určitý hlavní cíl, jehož hodlají dosáhnout. Velmi často však mohou mít rovněž nechtěné účinky na ostatní politiky. Pokud bychom tyto účinky přehlíželi, mohla by se situace v nejhorším případě začít vyvíjet způsobem, který by z dlouhodobého hlediska nebyl udržitelný. Posouzení dopadů se pokouší zjistit a vyčíslit záměrné i nechtěné dopady návrhů politik, přičemž zvláštní důraz je kladen na určení možných kompromisů.

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (GŘ ECFIN) usiluje o to, aby návrhy politik Komise měly řádný analytický základ, a bylo vždy horlivým zastáncem posuzování dopadů.

Posouzení dopadů má podpořit tvorbu lepších politik tím, že se celý proces rozdělí do řady fází. Každý kvalitní návrh musí vycházet z důkladného pochopení záležitosti, kterou má řešit. Z tohoto výchozího bodu pak posouzení dopadů návrh rozvíjí tím, že stanoví jasné cíle a možnosti opatření k jejich dosažení. Poté popíše výhody a nevýhody každé z těchto alternativ a zanalyzuje jejich pravděpodobné hospodářské, ekologické a sociální dopady.

Přínos GŘ ECFIN


GŘ ECFIN sehrálo významnou úlohu při vypracování pokynů Komise k posuzování dopadů. Tyto pokyny poskytují podrobné informace pracovníkům Komise odpovědným za tvorbu návrhů politik. GŘ ECFIN se podílí rovněž na posuzování dopadů pro širokou škálu politik.

GŘ ECFIN navíc podporuje práci Výboru pro posuzování dopadů. Ten hodnotí kvalitu předloh závěrečných zpráv o posouzení dopadů a vydává jednotlivým GŘ doporučení s cílem zvýšit jejich kvalitu. Členy výboru jsou ředitelé GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, zaměstnanost, pro podniky a pro životní prostředí. Výboru předsedá zástupce generálního tajemníka Evropské komise.

Posouzení dopadů je důležitou pomůckou pro politické rozhodování, nikoliv jeho náhradou. Informuje odpovědné pracovníky o pravděpodobných dopadech návrhů, ponechává však na nich, aby přijali rozhodnutí. Zpráva o posouzení dopadů se připojuje ke každému návrhu Komise a vysvětluje důvody, proč se Komise domnívá, že je navrhované opatření založeno na správném přístupu.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo