Навигационна пътека

Оценка на икономическото въздействие

Всички политики имат определена основна цел, която възнамеряват да постигнат. Твърде често обаче те могат да имат непредвидени ефекти върху други политики. Пренебрегването им може да доведе до липса на ефективност и непоследователност в политиката; в най-лошия случай то може да предизвика неустойчиви в дългосрочен план промени. Оценките на въздействието се опитват да установят и измерят както очакваните, така и неочакваните ефекти от предлаганите политики, като отделят специално внимание на възможностите за компромиси.

Предвид своя ангажимент да гарантира здрава аналитична база за предложенията за политики на Комисията Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) винаги е била ревностен привърженик на оценката на въздействието.

Тя цели да подпомогне разработването на по-добри политики, като разделя процеса на няколко отделни етапа. Всяко добре изработено предложение трябва да се основава на ясно разбиране на проблема, който трябва да разреши. Базирайки се върху това разбиране, оценката на въздействието разработва предложението, като дефинира ясни цели и възможни подходи за постигането им. След това тя установява предимствата и недостатъците на всеки подход и анализира вероятните му икономически, екологични и социални въздействия.

Приносът на ГД ECFIN


ГД ECFIN играе водеща роля в съставянето на насоките на Комисията за оценка на въздействието. Те предлагат подробни съвети за персонала на Комисията, отговарящ за разработване на предложения за политики. Дирекцията участва също така в оценките на въздействието на широк кръг политики.

Освен това, ГД ECFIN подпомага работата на Съвета за оценка на въздействието. Той оценява качеството на проектите за окончателни доклади за оценка на въздействието и отправя препоръки към другите генерални дирекции за подобряване на това качество. Членовете на този съвет са директори от генералните дирекции за икономически и финансови въпроси, заетост, предприятия и околна среда, а заместник-генералният секретар на Европейската комисия е негов председател.

Оценката на въздействието оказва важна помощ на вземането на политически решения, но не го замества. Тя информира органите, които вземат решения, за вероятния ефект от предложенията, но оставя решението на тях. Всяко предложение на Комисията е придружено от доклад за оценка на въздействието, в който се посочва защо Комисията смята, че предлаганото от нея действие е правилно според нея.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта