Navigacijska pot

Politika staranja prebivalstva in socialne države

V naslednjih desetletjih se bo v vseh državah članicah EU zelo povečal delež starejših ljudi glede na celotno prebivalstvo ter znatno zmanjšal delež mladega in delovno aktivnega prebivalstva.

Medtem ko je daljše življenje glavni dejavnik za uspešnost evropskih družb, se zaradi staranja prebivalstva pojavljajo izzivi, ki so bistveni za njihova gospodarstva in sisteme socialnega skrbstva. Demografske spremembe so eden od najpomembnejših izzivov za Evropsko unijo.

Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve je odgovoren za izvajanje gospodarskih analiz in ocen na mikro in makro ravni, s čimer prispeva k razumevanju dejanskih in mogočih vplivov demografskih sprememb. Zagotavlja tudi politično svetovanje glede možnih odzivov na to spremembo. Spremlja in analizira delovanje evropskih socialnih držav s posebnim poudarkom na analiziranju in predvidevanju gospodarskih in proračunskih posledic zaradi starajočega se prebivalstva.

Napovedi v zvezi z odhodki zaradi staranja prebivalstva zajemajo izplačila za pokojnine, dolgotrajno zdravstveno oskrbo, izobraževanje in brezposelnost. Vključene so v številne politične razprave na ravni Evropske unije. Uporabljajo se zlasti pri letni oceni vzdržnosti javnih financ, ki se izvaja v okviru pakta stabilnosti in rasti, pri odprti metodi usklajevanja pokojnin, zdravstva in socialne vključenosti ter pri analizi o vplivu starajočega se prebivalstva na trg dela in potencialno rast, kar je pomembno za lizbonsko strategijo in širše smernice gospodarske politike.

Rezultati vključujejo ugotovitve za Ekonomsko-finančni odbor in Odbor za ekonomsko politiko ter njegove delovne skupine, analitična poročila in publikacije, predstavitve, govore in prispevke za delo Evropske komisije na splošno.

Related publications