Navigačný riadok

Starnutie a sociálne politiky členských štátov

V najbližších desaťročiach podiel starších ľudí v krajinách EÚ bude rýchlo rásť, zatiaľ čo podiel ľudí v produktívnom veku bude výrazne klesať. Skutočnosť, že ľudia žijú dlhšie, je významný úspech. Starnutie obyvateľstva však predstavuje aj značné výzvy pre európske hospodárstva a systémy sociálneho zabezpečenia. Demografický prechod sa považuje za jednu z najväčších výziev, ktorým EÚ čelí.

Európa starne. Komisia aj Európska rada uznali, že vplyv starnutia obyvateľstva na európske sociálne modely si vyžaduje razantnú reakciu.

Správa o starnutí obyvateľstva 2015

Pozri Demografické trendy a prognózy podľa jednotlivých krajín

Potrebujeme spoľahlivé a porovnateľné informácie o budúcich demografických zmenách v Európe. Budúci tvorcovia politík čelia hospodárskym, rozpočtovým a sociálnym výzvam. Prognózy naznačujú, kde, kedy a v akej miere bude tlak starnutia rásť v dôsledku odchodu populačných ročníkov do dôchodku a pokračujúceho rastu priemernej dĺžky života.

Zmeny súvisiace so starnutím obyvateľstva budú mať vplyv na

 • dôchodky,
 • dlhodobú zdravotnú starostlivosť,
 • vzdelávanie,
 • podpory v nezamestnanosti,
 • rôzne politické diskusie na úrovni EÚ.

Ako sa prognózy používajú

Prognózy sa používajú pri

 • ročnom hodnotení udržateľnosti verejných financií v rámci paktu stability a rastu,
 • otvorenej metóde koordinácie v oblasti dôchodkov, zdravotníctva a sociálneho začlenenia,
 • analýze dosahu starnutia obyvateľstva na trh práce a potenciálny rast.

GR ECFIN vykonáva hospodársku analýzu týchto údajov s cieľom posúdiť potenciálne dôsledky demografických zmien. Navyše poskytuje národným vládam aj politické poradenstvo.

Publikácie o demografickom starnutí

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač 
 • Zmenšiť písmo 
 • Zväčšiť písmo