Navigačný riadok

Politika starnutia obyvateľstva a sociálneho štátu

V nasledujúcich desaťročiach sa všetky členské štáty EÚ stretnú s prudkým nárastom podielu starších ľudí na celkovom objeme obyvateľstva a podstatným úbytkom podielu mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku. Zatiaľ čo dosahovanie vyššieho veku sa považuje za všeobecný výdobytok európskych spoločností, starnutie obyvateľstva predstavuje významnú výzvu pre ich hospodárstva a systémy sociálneho zabezpečenia. Demografická zmena sa považuje za jeden z najdôležitejších problémov, ktorým bude musieť EÚ čeliť.

GR ECFIN je zodpovedné za vykonávanie hospodárskych analýz a hodnotení na mikroúrovni a makroúrovni s cieľom prispieť k pochopeniu skutočných a potenciálnych vplyvov demografických zmien. Zároveň poskytuje politických rady v oblasti možných reakcií na túto zmenu. Súčasťou toho je aj monitorovanie a analýza výkonnosti sociálnych systémov európskych štátov s osobitným zameraním na analýzu a prognózy hospodárskych a rozpočtových vplyvov starnutia obyvateľstva.

Odhady výdavkov spojených so starnutím zahŕňajú dôchodky, dlhodobú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, podporu v nezamestnanosti a sú predmetom viacerých politických rozhovorov na úrovni EÚ. Predovšetkým sa používajú vo výročných správach o dlhodobej udržateľnosti verejných financií predkladaných ako súčasť Paktu stability a rastu, v súvislosti s otvorenou metódou spolupráce pri penziách, zdravotnej starostlivosti a sociálneho začleňovania a analýze vplyvov starnutia obyvateľstva na trh práce a potenciálny rast dôležitých pre lisabonskú stratégiu a všeobecné usmernenia hospodárskej politiky.

Výstupy zahŕňajú záznamy pre hospodársky a finančný výbor a výbor pre hospodársku politiku a ich pracovné skupiny, analytické správy a publikácie, rokovania, prejavy a vstupy pre prácu Komisie vo všeobecnosti.

Related publications

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo