Ścieżka nawigacji

Starzenie się populacji i systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych krajach

W najbliższych dziesięcioleciach odsetek osób starszych w krajach UE będzie szybko rósł, podczas gdy odsetek ludności w wieku produkcyjnym znacznie się zmniejszy. Choć wydłużenie życia człowieka jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, starzenie się społeczeństwa stanowi również istotne wyzwanie dla gospodarki krajów europejskich i ich systemów opieki społecznej. „Transformacja demograficzna” jest uważana za jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi UE.

Europa się starzeje. Zarówno Komisja, jak i Rada Europejska są świadome faktu, że wpływ starzenia się społeczeństwa na europejskie modele społeczne wymaga zdecydowanej reakcji.

Raport z 2015 r. o starzeniu się społeczeństwa

Na stronie Przemiany i prognozy demograficzne można zobaczyć prognozy dla poszczególnych krajów.

Potrzebujemy wiarygodnych, porównywalnych informacji na temat zmian demograficznych, jakich możemy się spodziewać w Europie. W przyszłości politycy będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami natury gospodarczej, fiskalnej i społecznej. Prognozy wskazują, gdzie, kiedy i w jakim stopniu zwiększą się napięcia wynikające z tego, że pokolenie wyżu demograficznego przejdzie na emeryturę, a średnia długość życia będzie nadal rosła.

Zmiany związane ze starzeniem się społeczeństwa będą miały wpływ na:

  • emerytury
  • długoterminową opiekę zdrowotną
  • edukację
  • świadczenia dla bezrobotnych
  • wiele debat politycznych na szczeblu UE.

W jaki sposób wykorzystuje się prognozy

Prognozy są stosowane do:

  • rocznej oceny stabilności finansów publicznych w ramach paktu stabilności i wzrostu
  • otwartej metody koordynacji emerytur, opieki zdrowotnej i włączenia społecznego
  • analizy wpływu starzenia się społeczeństwa na sytuację na rynku pracy i potencjalny wzrost gospodarczy.

DG ds. Gospodarczych i Finansowych przeprowadza analizę ekonomiczną tych danych w celu oceny potencjalnych skutków zmian demograficznych. Udziela również wskazówek rządom krajowym.

Publikacje na temat starzenia się społeczeństwa