Ścieżka nawigacji

Polityki dotyczące starzenia się ludności oraz państwa opiekuńczego

W nadchodzących dziesięcioleciach kraje UE doświadczą gwałtownego wzrostu udziału w ogólnej populacji osób starszych oraz znacznego spadku udziału ludzi młodych oraz ludzi w wieku produkcyjnym. Choć przedłużenie wieku życia jest ważnym osiągnięciem społeczeństw europejskich, starzenie się ludności również stwarza znaczne wyzwania dla ich gospodarki i systemów opieki społecznej. Tę przemianę demograficzną uważa się za jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje UE.

DG ECFIN odpowiada za prowadzenie analiz ekonomicznych oraz oceny, zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym, których celem jest poznanie realnych i potencjalnych skutków zmian demograficznych oraz za zapewnienie doradztwa politycznego w sprawie możliwych reakcji na te zmiany. W ramach tych zadań monitoruje i analizuje ona funkcjonowanie europejskich systemów opieki społecznej, skupiając się zwłaszcza na analizowaniu i prognozowaniu skutków starzenia się ludności dla gospodarki i budżetu.

Prognozy wydatków związanych z wiekiem ludności obejmują przesunięcia na emerytury, długoterminową opiekę zdrowotną, edukację oraz bezrobocie i są ujmowane w wielu różnych debatach politycznych na szczeblu UE. W szczególności, są one wykorzystywane w corocznej ocenie stabilności finansów publicznych przeprowadzanej w ramach Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu; w kontekście otwartej metody koordynacji dotyczącej emerytur, opieki zdrowotnej i integracji społecznej; oraz w analizie wpływu starzejących się populacji na rynek pracy i potencjalny wzrost gospodarczy, który jest istotny dla strategii lizbońskiej i ogólnych wytycznych polityki gospodarczej.

Wynikiem tych działań są m.in. noty kierowane do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego oraz Komitetu Polityki Gospodarczej i jego grup roboczych, raporty analityczne i publikacje, szkolenia, referaty oraz ogólny wkład do prac Komisji.

Related publications

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst