Kruimelpad

Vergrijzing en welvaartsstaat

In de komende decennia zal in alle EU-landen het percentage ouderen op de totale bevolking scherp toenemen, terwijl het aandeel jongeren en werkenden aanmerkelijk zal dalen.

Dat mensen nu gemiddeld langer leven dan vroeger is een belangrijke verdienste van de Europese landen, maar daardoor komen de economie en de welvaartsstaat steeds meer onder druk te staan. Deze vergrijzing wordt als een van de grootste uitdagingen voor de EU beschouwd.

DG ECFIN is belast met de economische analyse en evaluatie van dit fenomeen op zowel micro- als macroniveau om meer inzicht te verschaffen in de feitelijke en de potentiële impact ervan. Daarnaast moet DG ECFIN advies geven over wat eraan kan worden gedaan. Daarom volgt en analyseert DG ECFIN de prestaties van Europese welvaartstaten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar analyses en prognoses van de economische en budgettaire gevolgen van de vergrijzing.

Zo wordt gekeken naar de effecten op de kosten van het pensioenstelsel, het zorgstelsel, onderwijs en werkloosheidsuitkeringen. De resultaten spelen een rol bij allerlei beleidsdiscussies op EU-niveau. Ze worden gebruikt bij de jaarlijkse beoordeling van de duurzaamheid van de overheidsfinanciën in het kader van het stabiliteits- en groeipact, voor de open coördinatiemethode voor pensioenen, gezondheidszorg en maatschappelijke inclusie, evenals bij de analyse van de gevolgen van de vergrijzing op de arbeidsmarkt en de groeivooruitzichten, hetgeen relevant is voor de Lissabonstrategie en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid.

Bij de resultaten moeten we denken aan nota's voor het Economisch en Financieel Comité, het Comité voor Economische Politiek en werkgroepen daarvan, analyseverslagen en publicaties, briefings, toespraken en andere informatie die nuttig is voor het werk van de Commissie in het algemeen.

Related publications

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter