Navigācijas ceļš

Novecošana un labklājības valsts politika

Nākamajās desmitgadēs visās ES valstīs krasi palielināsies gados vecāku cilvēku īpatsvars, bet samazināsies jauniešu un darbspējīgo cilvēku īpatsvars.

Kaut gan liels mūža ilgums ir būtisks Eiropas valstu sasniegums, iedzīvotāju novecošana rada lielas grūtības šo valstu ekonomikai un labklājības sistēmām. Demogrāfiskās pārmaiņas uzskata par vienu no būtiskākajām problēmām, ar ko sastopas ES.

ECFIN ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par mikroekonomikas un makroekonomikas analīzi un novērtēšanu, lai palīdzētu izprast demogrāfisko pārmaiņu reālo un iespējamo ietekmi un lai sniegtu politiskas konsultācijas par iespējamajiem risinājumiem. Veicot šos uzdevumus, tas uzrauga un analizē Eiropas labklājības valstu darbību, īpaši analizējot un prognozējot, kā iedzīvotāju novecošana ietekmēs ekonomiku un budžetu.

Ar novecošanu saistīto izdevumu prognozēs ietver pensijas, ilgtermiņa veselības aprūpi, izglītību un bezdarbnieku pabalstus, un tās izmanto dažādās ES līmeņa politiskās debatēs. Tās it sevišķi izmanto ikgadējā valsts finanšu stabilitātes novērtējumā, ko veic saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktu. Turklāt šīs prgonozes ir svarīgas saistībā ar pensiju, veselības aprūpes un sociālās integrācijas koordinācijas atvērto metodi, kā arī, analizējot iedzīvotāju novecošanas ietekmi uz darba tirgu un iespējamo izaugsmi, kā to paredz Lisabonas stratēģija un Vispārējās ekonomikas politikas pamatnostādnes.

Rezultātā tiek sagatavoti paziņojumi Ekonomikas un finanšu komitejai, Ekonomikas politikas komitejai un tās darba grupām, analītiski ziņojumi un publikācijas, paziņojumi, runas un Komisijas darba materiāli.

Related publications

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu