Navigatsioonitee

Rahvastiku vananemine ja heaoluriikide poliitika

Järgmistel kümnenditel kasvab kõikides ELi liikmesriikides hüppeliselt eakate inimeste osatähtsus ning oluliselt väheneb noorte ja tööealiste inimeste osatähtsus.

Kuigi pikem eluiga on üks Euroopa suurimaid saavutusi, tekitab rahvastiku vananemine liikmesriikide majandusele ja hoolekandesüsteemidele olulisi probleeme. Demograafilist üleminekut peetakse üheks kõige olulisemaks Euroopa ees seisvaks probleemiks.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat teeb nii makro- kui ka mikrotasandi analüüse ja hindamisi, mille eesmärk on välja selgitada, milline on demograafilise muutuse tegelik ja võimalik mõju; samuti annab peadirektoraat nõu, kuidas oleks võimalik sellise muutusega toime tulla. Peadirektoraat jälgib ja analüüsib Euroopa heaoluriikide tegevust, keskendudes oma analüüsides ja prognoosides sellele, kuidas mõjutab rahvastiku vananemine majandust ja eelarvet.

Vanusega seotud kulutuste hulka kuuluvad pensioni-, pikaajalise tervishoiu ja hoolduse ning haridus- ja töötuseraldised ja need on ELi tasandil peetavate mitmesuguste poliitikat käsitlevate arutelude teemaks. Konkreetselt kasutatakse neid stabiilsuse ja kasvu paktis ette nähtud riigi rahanduse jätkusuutlikkuse iga-aastasel hindamisel, pensionite, tervishoiu ja sotsiaalse kaasatuse suhtes rakendatava avatud koordineerimismeetodi kontekstis ning analüüsides Lissaboni strateegia ja majanduspoliitika üldsuuniste kohaselt elanikkonna vananemise mõju tööturule ja võimalikule majanduskasvule.

Tulemuseks on märkused majandus- ja rahanduskomiteele ning majanduspoliitika komiteele ja tema töörühmadele, analüütilised aruanded ja väljaanded, infotunnid, kõned ja üldine komisjoni tööle kaasa aitamine.

Related publications

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem