Διαδρομή πλοήγησης

Πολιτικές για τη γήρανση του πληθυσμού και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, αναμένεται ταχεία αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στις χώρες της ΕΕ και σημαντική μείωση του ποσοστού του ενεργού πληθυσμού. Παρόλο που η παροχή στους πολίτες της δυνατότητας μακροζωίας αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα, η γήρανση του πληθυσμού συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Η δημογραφική μετάβαση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Η Ευρώπη γερνάει. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζουν ότι για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης από τα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα απαιτείται αποφασιστική δράση.

Χρειαζόμαστε αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Οι μελλοντικοί φορείς χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι προβλέψεις δείχνουν πού, πότε και σε ποιο βαθμό οι πιέσεις λόγω της γήρανσης του πληθυσμού θα επιταχυνθούν καθώς συνταξιοδοτείται η γενιά της μεταπολεμικής δημογραφικής έκρηξης και ο μέσος όρος ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται.

Οι αλλαγές που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα έχουν αντίκτυπο:

  • στις συντάξεις
  • στη μακροχρόνια υγειονομική περίθαλψη
  • στην εκπαίδευση
  • στα επιδόματα ανεργίας
  • στις διάφορες συζητήσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Πώς χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις

Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται για:

  • την ετήσια αξιολόγηση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
  • την ανοικτή μέθοδο συντονισμού των συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής ένταξης
  • την ανάλυση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και τη δυνητική ανάπτυξη.

Η ΓΔ ECFIN διεξάγει οικονομική ανάλυση αυτών των δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών των δημογραφικών αλλαγών. Παρέχει επίσης συμβουλές στις εθνικές κυβερνήσεις σε θέματα πολιτικής.

Εκδόσεις σχετικά με τη δημογραφική γήρανση