Навигационна пътека

Политики във връзка със застаряването и социалните грижи

През следващите десетилетия във всички страни от ЕС делът на възрастните хора в общото население рязко ще се повиши, а делът на младите хора и на тези в трудоспособна възраст значително ще намалее. По-голямата продължителност на живота е сериозно постижение на европейските общества, но застаряването на населението поставя значителни предизвикателства пред техните икономики и системи на социални грижи. Демографският преход се счита за едно от най-важните предизвикателства пред ЕС.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси” отговаря за извършването на икономически анализи и микро- и макрооценки, допринасящи за разбиране на действителните и потенциалните ефекти от демографските промени, както и за предоставяне на политически съвети за възможните начини за реагиране на тези промени. Като част от това, тя наблюдава и анализира функционирането на социалните грижи в Европа, като отделя специално внимание на анализа и прогнозирането на икономическите и бюджетни последствия от застаряването на населението.

Проекциите за свързаните с възрастта разходи се отнасят до пенсиите, дългосрочните здравни грижи и трансферите в образованието и безработицата. и се използват в различни политически дебати на ниво ЕС. В частност, те се използват в годишната оценка на устойчивостта на публичните финанси, извършвана като част от Пакта за стабилност и растеж, в контекста на отворения метод за координация на пенсиите, здравеопазването и социалното включване, както и в анализа на въздействието на застаряващото население върху пазара на труда и потенциалния растеж, което има значение за Лисабонската стратегия и Общите насоки за икономическата политика.

Резултатите от работата на дирекцията включват бележки до Икономическия и финансов комитет и Комитета по икономическа политика и неговите работни групи, аналитични доклади и публикации, инструктажи, речи и участие в работата на Комисията като цяло.

Related publications

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта