Навигационна пътека

Политики в областта на остаряването и социалните въпроси

Очаква се през следващите няколко десетилетия делът на възрастните хора в страните от ЕС да се увеличи бързо, докато делът на населението в трудоспособна възраст ще намалее значително. Въпреки че възможността хората да живеят по-дълго е голямо постижение, застаряването на населението също така носи значителни предизвикателства за европейските икономики и социални системи. Демографският преход се счита за едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен ЕС.

Европа остарява. Както Комисията, така и Европейският съвет признават, че последиците от застаряването на населението за европейските социални модели налагат предприемането на решителни мерки.

Необходими са ни надеждни и съпоставими данни за бъдещите демографски промени в Европа. Политиците в бъдеще ще са изправени пред икономически, бюджетни и социални предизвикателства. Прогнозите показват къде, кога и в каква степен ще се усили натискът от застаряването на населението с наближаването на пенсионна възраст на поколението от следвоенния бум на раждаемостта и с постоянното нарастване на средната продължителност на живота.

Промените, свързани със застаряването на населението, ще окажат въздействие върху:

  • пенсиите,
  • дългосрочните здравни грижи,
  • образованието,
  • помощите за безработица,
  • различни политически дебати на равнище ЕС.

Как се използват прогнозите

Прогнозите се използват в:

  • годишната оценка на устойчивостта на публичните финанси в рамките на Пакта за стабилност и растеж,
  • отворения метод на координация на пенсиите, здравеопазването и социалното приобщаване,
  • анализа на въздействието на застаряването на населението върху пазара на труда и потенциалния растеж.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ прави икономически анализ на тези данни, за да оцени потенциалните последици от демографските промени. Освен това тя предоставя политически съвети на националните правителства.

Публикации относно застаряването на населението