Jedným z kritérií, ktoré musí krajina spĺňať pri vstupe do eurozóny a prijatí eura, je „inflačné kritérium“. Vyžaduje mieru inflácie spotrebiteľských cien, ktorá nie je vyššia o viac ako 1,5 percentuálnych bodov než miera inflácie v troch členských štátoch EÚ dosahujúcich najlepšie výsledky. Z grafu vyplýva, že v rokoch pred prijatím eura prijali Slovinsko, Cyprus, Malta a Slovensko potrebné opatrenia na dosiahnutie konvergencie inflačnej miery s krajinami eurozóny. Náhly rastúci trend na Cypre a Malte počas niekoľkých mesiacov pred zavedením eura v roku 2008 bol spôsobený globálnym zvýšením cien ropy a potravín v roku 2007.
Zdroj: Eurostat