Jedním z kritérií, které před vstupem do eurozóny a přijetím eura musí země splnit, je „inflační kritérium“. To znamená, že míra inflace spotřebitelských cen nesmí o více než 1,5 procentního bodu překročit míru inflace tří nejlépe hospodařících zemí EU. Z grafu vyplývá, že v letech před přijetím eura provedly Slovinsko, Kypr, Malta a Slovensko veškerá opatření nezbytná pro dosažení míry inflace blížící se eurozóně. Překvapivý trend směrem nahoru v měsících před přechodem na euro v roce 2008 byl v případě Kypru a Malty způsobem globálním nárůstem cen ropy a potravin v roce 2007.
Pramen: Eurostat