| Ladda ned-->
1973 – första oljekrisen
1979 – andra oljekrisen
1992 – Maastrichtfördraget om Europeiska unionen – förberedelserna för EMU börjar
1999 – euron lanseras
2002 – eurosedlar och euromynt införs
2007 – prisboom för olja och livsmedel
2008 – finanskris
Efter den höga och volatila inflation som orsakades av olje- och energikriserna på 1970-talet togs 1990 beslutet att införa Ekonomiska och monetära unionen, och 1994 grundades Europeiska monetära institutet. Det ledde till att räntorna stadigt gick ner i de länder som avsåg att bilda euroområdet. Sedan euron infördes 1999 har euroområdet haft ett årtionde med låg och stabil inflation. Att ekonomin i euroområdet är motståndskraftig går att se på att ökningen av inflationstakten p.g.a. de höjda oljepriserna 2008 är mindre nu jämfört med den turbulens som sådana prisökningar orsakade under tidigare årtionden.
Källa: Europeiska kommissionen