Vládne deficity v krajinách eurozóny – rozdiel medzi výdavkami a príjmami – boli vysoké už pred zavedením eura. Do roku 1998, po niekoľkých rokoch príprav na zavedenie eura, sa tieto deficity značne znížili a niektoré krajiny mali dokonca aj prebytky. Po zavedení eura v roku 1999 sa tieto deficity udržiavali spravidla pod kontrolou a neprekračovali hranicu 3 % stanovenú Paktom stability a rastu. V roku 2008 však finančná kríza viedla v niektorých krajinách k zvýšeniu deficitov a v iných zase k zníženiu prebytkov – vlády totiž podporujú zamestnanosť a rast.
Zdroj: Európska komisia