Ścieżka nawigacji

Gospodarki nienależące do UE

Strukturę zewnętrznych stosunków gospodarczych UE obrazuje układ współśrodkowych, stopniowo oddalających się okręgów.

Kraje kandydujące do członkostwa w UE mają przed sobą perspektywę zostania państwami członkowskimi z chwilą spełnienia przez nie kryteriów przystąpienia do UE.

Potencjalne kraje kandydujące w Europie Południowo-Wschodniej nadal przechodzą proces wzmacniania swoich instytucji i gospodarek, który umożliwi im uzyskanie statusu kandydatów.

UE utrzymuje również szczególne stosunki z pewną liczbą krajów pozaeuropejskich należących do G20, w szczególności z najważniejszymi krajami rozwiniętymi i krajami wschodzącymi.

DG ds. Gospodarczych i Finansowych przeprowadza analizę rozwoju sytuacji gospodarczej i politycznej w tych krajach oraz prowadzi regularne rozmowy z większością z nich na tematy związane z polityką gospodarczą.

Rosnące znaczenie Azji i Ameryki Łacińskiej w światowej gospodarce skłoniło UE do zacieśnienia stosunków z tymi regionami i ich najważniejszymi krajami.

Ze szczególną uwagą traktuje się także kraje Afryki subsaharyjskiej, Pacyfiku i Karaibów ze względu na wysoki stopień występowania ubóstwa w wielu spośród nich oraz silne więzi historyczne z niektórymi państwami członkowskimi.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst