Navigačný riadok

Európska susedská politika

Prostredníctvom európskej susedskej politiky zdieľajú susedné krajiny prínosy EÚ, čím sa posilňuje ich stabilita, bezpečnosť a prosperita.

Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) prispieva k európskej susedskej politike (ESP) tým, že:

Geografické pokrytie

Európska susedská politika zahŕňa niektorých bezprostredných susedov, s ktorými EÚ zdieľa hranice na pevnine alebo mori. Vzťahy s ďalšími susednými krajinami sa riadia inými dohodami.

Východná Európa

Stredný východ a severná Afrika

Prínosy

Európska susedská politika ponúka partnerským krajinám možnosť zúčastniť sa na činnostiach EÚ pomocou rozsiahlejšej politickej, bezpečnostnej, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Z hospodárskeho hľadiska ponúka ESP preferenčné obchodné vzťahy, účasť na vnútornom trhu EÚ, lepšie infraštrukturálne prepojenie s Európskou úniou (najmä v sektore energetiky, dopravy a telekomunikácií), možnosť účasti na viacerých programoch EÚ a zvýšenú finančnú a technickú pomoc.

Okrem bežnej pomoci v oblasti rozvojovej spolupráce majú susedské krajiny nárok na makrofinančnú pomoc, ktorá je formou núdzovej finančnej pomoci pre krajiny nachádzajúce sa v kríze platobnej bilancie.

Strategické partnerstvo

Ústredným prvkom ESP sú akčné plány partnerských krajín. Tieto politické dokumenty stanovujú strategické ciele spolupráce medzi susednými krajinami a EÚ. Akčné plány obsahujú ucelený zoznam spoločne dohodnutých priorít, ktoré musia susedská krajina a EÚ implementovať. Hlavnou prioritou je podpora hospodárskeho rastu zlepšovaním podmienok pre udržateľný rozvoj a rast produktivity.

Generálne riaditeľstvo ECFIN uskutočňuje pravidelné hospodárske dialógy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ESP. Sú hlavnou príležitosťou pre EÚ a jej partnerské krajiny, aby prediskutovali makroekonomický vývoj, menovú a fiškálnu politiku, vývoj vo finančnom sektore a štrukturálne reformy.

Tieto dialógy sú vzájomnou výmenou. Pomáhajú Európskej komisii prehĺbiť jej poznatky o hospodárskej situácii v partnerských krajinách ESP a pomôcť im, aby lepšie porozumeli vývoju v EÚ.

Sú tiež príležitosťou na diskusiu o prioritách reforiem a na preskúmanie pokroku, ktorý sa dosiahol pri plnení cieľov hospodárskych a štrukturálnych reforiem dohodnutých v akčných plánoch ESP. Hospodárske dialógy sa uskutočňujú každoročne, striedavo v Bruseli a hlavnom meste partnerskej krajiny.

Súvisiace politiky

ESP dopĺňajú politiky hospodárskej spolupráce s rozsiahlejšou politickou a sociálnou dimenziou, ako napr. Východné partnerstvo, euro-stredozemské partnerstvo a Čiernomorská synergia.

Európska komisia zabezpečuje koordináciu s medzinárodnými finančnými inštitúciami vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Európskej investičnej banky a Medzinárodného menového fondu.

EÚ spolupracuje aj s inými partnermi, ako sú krajiny G8, na zlepšení životných podmienok a zvyšovaní životnej úrovne ľudí v susedných krajinách.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo