Ścieżka nawigacji

Europejska polityka sąsiedztwa

Celem europejskiej polityki sąsiedztwa jest dzielenie się efektami działalności UE z krajami sąsiadującymi, a tym samym budowanie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu.

Działalność Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) na rzecz europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) obejmuje:

Zasięg geograficzny

Europejska polityka sąsiedztwa dotyczy niektórych spośród krajów mających z UE bezpośrednie wspólne granice lądowe lub morskie. Stosunki z innymi państwami sąsiadującymi regulują osobne umowy.

Europa Wschodnia

Bliski Wschód i Afryka Północna

Korzyści

Europejska polityka sąsiedztwa oferuje krajom partnerskim możliwość uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez UE w ramach współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej i w zakresie bezpieczeństwa.

Na płaszczyźnie gospodarczej EPS oferuje krajom sąsiedzkim preferencyjne stosunki handlowe, udział w rynku wewnętrznym UE, ściślejsze powiązanie ich infrastruktury z unijną (np. w dziedzinie energetyki, transportu i telekomunikacji), możliwość uczestniczenia w niektórych programach UE oraz zwiększoną pomoc finansową i techniczną.

Oprócz zwykłej pomocy w ramach współpracy na rzecz rozwoju kraje objęte EPS mogą uzyskać pomoc makrofinansową (MFA). Jest to forma nadzwyczajnej pomocy finansowej, która ułatwia krajom partnerskim wyjście z kryzysu związanego z bilansem płatniczym.

Partnerstwo strategiczne

Głównym elementem EPS są plany działania opracowywane dla krajów partnerskich. Są to dokumenty polityczne, które wyznaczają strategiczne cele współpracy między krajami sąsiadującymi a UE. Plany zawierają obszerną listę wspólnie uzgodnionych priorytetów, które mają zostać zrealizowane przez kraj sąsiedzki i UE. Głównym priorytetem jest pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez poprawę warunków dla długotrwałych inwestycji i zwiększenie wydajności.

W ramach realizacji celów polityki sąsiedztwa DG ECFIN regularnie prowadzi rozmowy dotyczące kwestii gospodarczych, tzw. dialogi gospodarcze. Są one dla UE i krajów partnerskich okazją do tego, by omówić rozwój sytuacji makroekonomicznej, politykę monetarną i budżetową, zmiany w sektorze finansowym oraz reformy strukturalne.

Podstawą dialogu gospodarczego jest wymiana informacji i doświadczeń. Komisja Europejska może dzięki niemu lepiej poznać sytuację gospodarczą w krajach partnerskich, a kraje partnerskie mogą dowiedzieć się więcej o działalności UE.

Rozmowy stanowią również okazję do omówienia priorytetowych reform oraz przedyskutowania dotychczasowych postępów w realizacji celów reform gospodarczych i strukturalnych uzgodnionych w planach działania EPS. Dialogi odbywają się raz do roku, na zmianę w Brukseli i w stolicach krajów partnerskich.

Obszary powiązane

Uzupełnieniem europejskiej polityki sąsiedztwa są programy współpracy gospodarczej, które charakteryzuje większy wymiar polityczny lub społeczny. Są to: partnerstwo wschodnie, partnerstwo eurośródziemnomorskie oraz synergia czarnomorska.

Komisja Europejska koordynuje współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

UE współpracuje również z innymi partnerami, na przykład z krajami z grupy G8, w celu zwiększenia dobrobytu i podniesienia poziomu życia mieszkańców krajów sąsiadujących z UE.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst