Kruimelpad

Europees nabuurschapsbeleid

Dankzij het Europees nabuurschapsbeleid komen de voordelen van de EU ook ten goede aan haar buurlanden. Dat zorgt voor meer stabiliteit, veiligheid en welvaart.

DG ECFIN levert een bijdrage aan het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) door:

Geografische dekking

Het Europees nabuurschapsbeleid is van toepassing op de meeste landen die op het land of via het water direct aan de EU grenzen. De betrekkingen met de overige buurlanden vallen onder andere overeenkomsten.

Oost-Europa

Midden-Oosten en Noord-Afrika

Voordelen

Dankzij het Europees nabuurschapsbeleid kunnen partnerlanden deelnemen aan EU-activiteiten op politiek, economisch, cultureel en veiligheidsgebied.

Op economisch vlak biedt het ENB preferentiële handelsbetrekkingen, een betere toegang tot de interne EU-markt, betere verbindingen met de EU (voor energie, vervoer en telecom) en de mogelijkheid om aan bepaalde EU-programma's mee te doen. Ook is er extra financiële en technische steun.

ENB-landen kunnen behalve voor gewone ontwikkelingssteun ook in aanmerking komen voor macrofinanciële bijstand, een vorm van financiële noodhulp voor landen die hun betalingsbetalans niet in evenwicht krijgen.

Een strategisch partnerschap

In het ENB staan de "actieplannen" van de partnerlanden centraal. Dat zijn beleidsnota's waarin de strategische doelstellingen voor de samenwerking van het betrokken land met de EU worden beschreven. Ze bevatten een lijst van gezamenlijke prioriteiten die beide partijen moeten uitvoeren. Economische groei door betere omstandigheden voor blijvende investeringen en productieverhoging is een van de prioriteiten.

In het kader van het ENB voert DG ECFIN regelmatig een economische dialoog met de betrokken landen. Die vormen het vertrekpunt voor de besprekingen over de macro-economische ontwikkelingen, het monetair en fiscaal beleid, de ontwikkelingen in de financiële sector en structurele hervormingen.

Beide zijden wisselen daarbij hun standpunten uit. Deze dialogen geven de Europese Commissie meer inzicht in de economische situatie in de ENB-partnerlanden en deze laatste krijgen ook meer inzicht in de ontwikkelingen in de EU.

De dialogen bieden ook een gelegenheid om de prioriteiten te bespreken en de balans op te maken van de economische en structurele hervormingen die zijn vastgelegd in de ENB-actieplannen. De economische dialogen vinden jaarlijks plaats, beurtelings in Brussel en in de hoofdstad van het partnerland.

Verwante beleidsterreinen

Het ENB wordt aangevuld door economische samenwerkingsverbanden met een bredere politieke en sociale dimensie, zoals het Oostelijk partnerschap, het Euro-mediterrane partnerschap en de Synergie voor het Zwarte-Zeegebied.

De Europese Commissie coördineert haar beleid met dat van internationale financiële instellingen zoals de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank en het Internationaal Muntfonds.

De EU werkt ook samen met andere partners, zoals de G8-landen, om het welzijn en de levensstandaard in de buurlanden te bevorderen.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter