Navigācijas ceļš

Eiropas kaimiņattiecību politika

Eiropas kaimiņattiecību politika dažas no ES priekšrocībām piedāvā ES kaimiņvalstīm, tādējādi vairojot stabilitāti, drošību un labklājību.

Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP) palīdz īstenot Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, rīkojoties šādi:

Politikas ģeogrāfiskā darbības zona

Eiropas kaimiņattiecību politika attiecas uz dažām valstīm, kuras atrodas tuvu ES (arī pāri jūrai). Attiecības ar pārējām kaimiņvalstīm regulē citi līgumi.

Austrumeiropa

Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika

Ieguvumi

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) piedāvā partnervalstīm iespēju piedalīties ES pasākumos, iesaistoties ciešākā politiskā, ar aizsardzību saistītā, ekonomiskā un kultūras sadarbībā.

Ekonomikas jomā šī politika kaimiņvalstīm piedāvā īpaši labvēlīgu tirdzniecības režīmu, līdzdalību ES iekšējā tirgū, labākus infrastruktūras savienojumus ar ES (jo īpaši enerģētikas, transporta un telesakaru nozarē), iespēju piedalīties vairākās ES programmās, kā arī lielāku finansiālo un tehnisko palīdzību.

Kaimiņvalstīm tiek sniegta ne vien regulāra palīdzība attīstības jomā, bet arī makrofinansiāla palīdzība, kas izpaužas kā ārkārtas palīdzība valstīm, kas nonākušas finansiālās grūtībās.

Stratēģiska partnerība

Šīs politikas pamatā ir partnervalstu rīcības plāni. Tie ir politiski dokumenti, kuros izklāstīti katras kaimiņvalsts un ES sadarbības stratēģiskie mērķi. Tajos ir izvirzītas visas prioritātes, par ko puses ir kopīgi vienojušās un kas jāīsteno attiecīgajai kaimiņvalstij un ES. Svarīga prioritāte ir saimnieciskās izaugsmes sekmēšana, radot labākus apstākļus ilgtspējīgām investīcijām un ražīguma pieaugumam.

Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts uztur regulāru dialogu par ekonomikas jautājumiem. Tas ir kaimiņattiecību politikas neatņemama sastāvdaļa. Tieši šajā dialogā ES un partnervalstis visbiežāk apspriež makroekonomikas tendences, monetāro un fiskālo politiku, tendences finanšu nozarē un strukturālas reformas.

Dialogs ir noderīgs abām pusēm. Tas palīdz Eiropas Komisijai labāk izprast ekonomikas stāvokli EKP partnervalstīs, savukārt šīm valstīm rodas padziļināta izpratne par norisēm ES.

Tā ir arī iespēja diskutēt par reformu prioritātēm un to, ciktāl izdevies pietuvināties ekonomikas un strukturālo reformu mērķiem, kas izvirzīti EKP rīcības plānos. Šis dialogs par ekonomiku notiek reizi gadā (pārmaiņus Briselē un partnervalsts galvaspilsētā).

Saistītās politikas jomas

Eiropas kaimiņattiecību politiku papildina ekonomiskā sadarbība, kurai piemīt izteiktāka politiskā un sociālā ievirze, piemēram, Austrumu partnerība, Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerattiecības un Melnās jūras reģiona sinerģija.

Eiropas Komisija nodrošina koordināciju ar starptautiskajām finanšu iestādēm, tostarp Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, Eiropas Investīciju banku un Starptautisko Valūtas fondu.

ES sadarbojas ar citiem partneriem, piemēram, G8, lai uzlabotu kaimiņvalstu iedzīvotāju labklājību un dzīves standartus.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu