Naršymo kelias

Europos kaimynystės politika

Pagal Europos kaimynystės politiką ES teikiama nauda dalijamasi su kaimyninėmis šalimis, taip didinant stabilumą, saugumą ir gerovę.

Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas padeda vykdyti Europos kaimynystės politiką:

Geografinė aprėptis

Europos kaimynystės politika taikoma kai kurioms artimiausioms Europos Sąjungos kaimynėms, su kuriomis ES turi sausumos arba jūrų sieną. Ryšiai su kitomis kaimyninėmis šalimis reguliuojami pagal kitokius susitarimus.

Rytų Europa

Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika

Nauda

Pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) šalims partnerėms siūloma galimybė dalyvauti ES veikloje plėtojant bendradarbiavimą politikos, saugumo, ekonomikos ir kultūros srityse.

Ekonomikos srityje pagal Europos kaimynystės politiką siūlomi lengvatiniai prekybos ryšiai, dalyvavimas ES vidaus rinkoje, geresnės infrastruktūros jungtys su ES (visų pirma energetikos, transporto, telekomunikacijų tinklų), galimybė dalyvauti įvairiose ES programose, didesnė finansinė ir techninė pagalba.

Be įprastinės vystomojo bendradarbiavimo pagalbos, kaimyninėms šalims taip pat gali būti teikiama makrofinansinė pagalba – skubi finansinė pagalba šalims, patiriančioms mokėjimų balanso krizę.

Strateginė partnerystė

Vienas svarbiausių Europos kaimynystės politikos elementų yra šalių partnerių veiksmų planai. Šiuose politiniuose dokumentuose išdėstomi strateginiai kiekvienos kaimynystės politikos šalies ir ES bendradarbiavimo tikslai. Veiksmų planuose pateikiamas išsamus prioritetų, dėl kurių bendrai susitarta ir kuriuos kiekviena šalis ir ES turi įvykdyti, sąrašas. Vienas iš svarbiausių prioritetų – skatinti ekonomikos augimą, gerinant nuolatinių investicijų ir produktyvumo didinimo sąlygas.

Ekonomikos ir finansų generalinis direktoratas palaiko reguliarius dialogus ekonomikos klausimais, kurie yra neatskiriama EKP dalis. Jie yra svarbiausia proga Europos Sąjungai ir šalims partnerėms aptarti makroekonominius pokyčius, pinigų ir fiskalinę politiką, finansų sektoriaus pokyčius ir struktūrines reformas.

Dialogai – tai abipusis bendravimas. Jie padeda Europos Komisijai geriau suvokti ekonominę padėtį EKP šalyse partnerėse, o šioms – geriau suprasti pokyčius Europos Sąjungoje.

Jie taip pat suteikia progą aptarti reformų prioritetus ir apžvelgti pažangą, padarytą siekiant ekonominių ir struktūrinių reformų tikslų, dėl kurių susitarta EKP veiksmų planuose. Ekonominiai dialogai vyksta kasmet, pakaitomis Briuselyje ir šalies partnerės sostinėje.

Susijusios politikos kryptys

Europos kaimynystės politiką dar papildo ekonominio bendradarbiavimo politikos kryptys, kuriose daugiau dėmesio skiriama politiniams ir socialiniams aspektams, pavyzdžiui, Rytų partnerystė, Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystė, Juodosios jūros sinergija.

Europos Komisija užtikrina koordinavimą su tarptautinėmis finansų institucijomis, tarp jų – su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, Europos investicijų banku, Tarptautiniu valiutos fondu.

ES taip pat bendradarbiauja su kitais partneriais, pvz., G8 grupės šalimis, siekdama didinti kaimyninių šalių gyventojų gerovę ir kelti jų gyvenimo lygį.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą