Navigatsioonitee

Euroopa naabruspoliitika

Euroopa naabruspoliitika raames jagatakse ELi hüvesid naaberriikidega, suurendades seeläbi stabiilsust, turvalisust ja heaolu.

Majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat panustab Euroopa naabruspoliitikasse:

Geograafiline hõlmatus

Euroopa naabruspoliitikat kohaldatakse mõnede ELi vahetute maismaa- või merenaabrite suhtes. Suhteid muude naaberriikidega käsitletakse erinevates lepingutes.

Ida-Euroopa

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika

Hüved

Euroopa naabruspoliitika annab partnerriikidele võimaluse osaleda erinevates ELi meetmetes tihedama poliitilise, julgeolekualase, majandusliku ja kultuurilise koostöö kaudu.

Majanduse valdkonnas pakub Euroopa naabruspoliitika naaberriikidele sooduskaubandussuhteid, osalemist ELi siseturul, täiustatud taristuühendusi ELiga, eelkõige energeetika, transpordi ja telekommunikatsiooni valdkondades, võimalust osaleda erinevates ELi programmides ning suuremat rahalist ja tehnilist abi.

Lisaks arengukoostööabile on naabruspoliitikas osalevatel partnerriikidel võimalus saada makromajanduslikku finantsabi, mis on finantsabi vorm, mida EL pakub maksebilansikriisis riikidele.

Strateegiline partnerlus

Euroopa naabruspoliitika tuumaks on partnerriikide tegevuskavad. Neis poliitikadokumentides määratakse kindlaks ELi ja selle iga naaberriigi vahelise koostöö strateegilised eesmärgid. Tegevuskavades on sätestatud kõikehõlmav loetelu ühiselt kokkulepitud prioriteetidest, mida iga ELi naaberriik ja EL peavad rakendama. Väga oluline prioriteet on majanduskasvu soodustamine jätkusuutlike investeeringute ja tootlikkuse suurendamise tingimuste parandamise abil.

Majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat korraldab Euroopa naabruspoliitika raames majandusalaseid dialooge. Need on ELi ja selle partnerriikide peamiseks võimaluseks arutada makromajanduslike arengute, raha- ja fiskaalpoliitika, finantssektori arengute ja struktuurireformide teemadel.

Kõnealused dialoogid võimaldavad vastastikust teabevahetust. Need aitavad Euroopa Komisjonil saada põhjalikumaid teadmisi majanduslikust olukorrast Euroopa naabruspoliitikas osalevates partnerriikides ja aitavad asjaomastel riikidel täiendada oma teadmisi seoses arengutega ELis.

Dialoogid annavad ka võimaluse arutada esmatähtsaid reforme ja vaadata läbi edusammud, mida on tehtud Euroopa naabruspoliitika tegevuskavades kokkulepitud majandus- ja struktuurireformi eesmärkide saavutamise suunas. Majanduslikud dialoogid toimuvad kord aastas, vaheldumisi Brüsselis ja asjaomase partnerriigi pealinnas.

Seonduvad poliitikavaldkonnad

Euroopa naabruspoliitikat täiendab majanduskoostöö poliitika (nt idapartnerlus, Euroopa – Vahemere piirkonna partnerlus ja Musta mere sünergia), andes sellele suurema poliitilise ja sotsiaalse mõõtme.

Euroopa Komisjon tagab kooskõlastamise rahvusvaheliste finantsasutustega, sealhulgas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga, Euroopa Investeerimispanga ja Rahvusvahelise Valuutafondiga.

EL teeb koostööd ka teiste partnerite, näiteks G8 riikidega, et suurendada heaolu ja parandada elukvaliteeti oma naaberriikides.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem