Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) είναι να εξαπλωθούν τα οφέλη της Ένωσης στις γειτονικές χώρες και, με τον τρόπο αυτό, να ενισχυθούν η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία όλων.

Στόχος της ΕΠΓ είναι να αποτρέψει την εμφάνιση νέων διαχωριστικών γραμμών μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και των γειτόνων της και να τους προσφέρει την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες της ΕΕ, μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας στον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας.

Η φιλόδοξη αυτή πολιτική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2003, δημιουργεί προοπτικές σταδιακής μετάβασης από τις παραδοσιακές σχέσεις εμπορίου και συνεργασίας προς μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της. Στον οικονομικό τομέα, η ΕΠΓ προσφέρει στις γειτονικές χώρες διευρυμένες εμπορικές προτιμησιακές σχέσεις, συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, βελτιωμένη διασύνδεση με την Ένωση (π.χ. στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών), δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ, και αυξημένη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια.

Οφέλη της ΕΠΓ

Τα οικονομικά οφέλη της ΕΠΓ μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικά. Η μεγαλύτερη νομοθετική και κανονιστική σύγκλιση με την ΕΕ, ειδικότερα στους τομείς που είναι σημαντικοί για τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, αναμένεται να οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις και σε ανάπτυξη, ειδικότερα αν συνοδεύεται από μεγαλύτερη ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών και γεωργικών προϊόντων.

Σε σύγκριση με τις υφιστάμενες συμφωνίες-πλαίσια μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της, η ΕΠΓ υπόσχεται έναν καταλυτικότερο ρόλο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές. Το κατά πόσον όμως θα υπάρξει πραγματική πρόοδος θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι χώρες αυτές είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Για να εφαρμοστεί επιτυχώς η ΕΠΓ, οι συμμετέχουσες γειτονικές χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής στηρίζουν τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές και είναι συνεπείς με τη θεσμική και τεχνική ικανότητα που διαθέτουν. Η ΕΕ από την πλευρά της πρέπει να εγγυηθεί την πλήρη και ομαλή λειτουργία της εσωτερικής της αγοράς.

Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ

Τα σχέδια δράσης που εκπονούν οι χώρες εταίροι της ΕΕ βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΠΓ. Πρόκειται για πολιτικά έγγραφα που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών. Τα σχέδια δράσης περιέχουν πλήρη κατάλογο των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν από κοινού και που θα εφαρμοστούν από τη γειτονική χώρα και την ΕΕ. Μία από τις προτεραιότητες είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των προϋποθέσεων για βιώσιμες επενδύσεις και της αύξησης της παραγωγικότητας. Άλλες προτεραιότητες που προάγουν την ανάπτυξη και περιέχονται στα σχέδια δράσης είναι:

 • η επίτευξη και η διατήρηση μακροοικονομικής σταθερότητας μέσω της άσκησης συνετής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής·
 • η χάραξη του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την ασφάλιση και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σημαντικές για τις επιχειρήσεις·
 • η εξάλειψη των διοικητικών, νομοθετικών και ρυθμιστικών εμποδίων κατά τη σύσταση και την επέκταση επιχειρήσεων·
 • η διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, της τήρησης των συμβάσεων και της προστασίας των επενδυτών·
 • η βελτίωση της πολιτικής ανταγωνισμού·
 • η συνέχιση της ελευθέρωσης του εμπορίου·
 • η άρση των περιορισμών στις ροές κεφαλαίων·
 • η ανάληψη θεσμικών και δικαστικών μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένης και της ενίσχυση των ικανοτήτων·
 • η στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης· και
 • η καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

Η ΓΔ ECFIN συμβάλλει στην ΕΠΓ:

 • παρακολουθώντας και αναλύοντας τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στις χώρες της ΕΠΓ και
 • μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τακτικών οικονομικών συζητήσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΕΠΓ.

 

Οι γενικές γραμμές της ΕΠΓ παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ευρύτερη Ευρώπη" τον Μάρτιο 2003. Ακολούθησε εκτενέστερο έγγραφο στρατηγικής, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2004, στο οποίο αναπτύσσεται συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ προτίθεται να συσφίξει τη συνεργασία της με τις χώρες αυτές. Στην έκθεση εφαρμογής που εκπόνησε τον Δεκέμβριο 2006, η Επιτροπή διατύπωσε επίσης προτάσεις για τον τρόπο ενίσχυσης αυτής της πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αφορά όλες τις γειτονικές χώρες που έχουν χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την ΕΕ – Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία. Αν και η Ρωσία είναι επίσης γειτονική χώρα, οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας διέπονται από ξεχωριστή στρατηγική εταιρική σχέση.