Навигационна пътека

Европейска политика за съседство

Чрез европейската политика за съседство ползите от членството в ЕС се споделят със съседните страни, като по този начин се укрепват стабилността, сигурността и благосъстоянието.

ГД „Икономически и финансови въпроси“ допринася за европейската политика за съседство (ЕПС) чрез:

Географски обхват

Европейската политика за съседство се прилага по отношение на някои от най-близките съседи на ЕС по суша и вода. Отношенията с други съседни страни са обхванати от различни споразумения.

Източна Европа

Държави от Близкия Изток и Северна Африка

Ползи

Европейската политика за съседство (ЕПС) предоставя на партниращите страни възможност да участват в дейности на ЕС чрез засилено политическо, икономическо и културно сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността.

В икономически план чрез ЕПС на съседните страни се предлагат преференциални търговски отношения, дял от вътрешния пазар на ЕС, подобрена свързаност на инфраструктурата със Съюза (особено в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите), възможност за участие в някои от програмите на ЕС и по-голяма финансова и техническа помощ.

В допълнение към редовната помощ за сътрудничество за развитие, съседните страни имат право и на макрофинансова помощ — вид спешна финансова помощ за страни, изпитващи криза с платежния баланс.

Стратегическо партньорство

В центъра на ЕПС са плановете за действие на партниращите страни. В тези политически документи са посочени стратегическите цели на сътрудничеството между съседните страни и ЕС. Плановете за действие съдържат подробен списък на съвместно договорени приоритети, които трябва да бъдат изпълнени от съседните държави и ЕС. Основен приоритет е подпомагането на икономическия растеж чрез подобряване на условията за трайни инвестиции и повишаване на производителността.

ГД „Икономически и финансови въпроси“ провежда редовни икономически диалози, които са неразделна част от ЕПС. Тези диалози са основната възможност за ЕС и неговите партньори да обсъждат макроикономически промени, паричната и фискалната политика, промени във финансовия сектор и структурни реформи.

Диалозите представляват взаимен обмен. Те помагат на Европейската комисия да задълбочи разбирането си за икономическото положение в страните партньори по линия на ЕПС и да помогне на тези държави да разберат по-добре случващото се в ЕС.

Диалозите са и възможност за обсъждане на приоритетите за реформи и за преглед на напредъка в постигането на целите в областта на икономическите и структурните реформи, договорени в плановете за действие по линия на ЕПС. Икономическите диалози се провеждат всяка година, като един път това става в Брюксел, а следващия — в столицата на съответната партнираща страна.

Свързани политики

ЕПС се допълва от политики за икономическо сътрудничество с по-изразено политическо и социално измерение — като Източно партньорство, Евро-средиземноморско партньорство и Черноморско взаимодействие.

Европейската комисия осъществява координация с международни финансови институции, включително Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка или Международния валутен фонд (МВФ).

ЕС работи също така в сътрудничество с други партньори — например страните от Г-8 — с цел подобряване на благосъстоянието и повишаване на жизнения стандарт на хората в неговите съседни страни.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта