Sökväg

Internationella ekonomiska frågor

Det ömsesidiga beroendet på det internationella planet har ökat markant under de senaste årtiondena. EU drar nytta av denna utveckling eftersom den ökar det ekonomiska välståndet. EU-kommissionen stöder utvecklingen genom att främja det internationella samarbetet, tillhandahålla analyser och ge strategisk rådgivning i internationella ekonomiska frågor med relevans för EU.

EU är en av världens främsta ekonomiska aktörer och står för runt 30 procent av den globala bruttonationalprodukten och 20 procent av de internationella handelsflödena, samtidigt som euron har utvecklats till en viktig internationell valuta. I många delar av världen vill man därför lära sig av EU:s erfarenheter av regional integration.

EU:s externa ekonomiska förbindelser

För att kunna hantera det ökande ömsesidiga beroendet inom ekonomi och finans för EU en ekonomisk dialog med många av världens länder och institutioner. EU:s överordnade mål är att sörja för ekonomiskt välstånd och stabilitet i EU och resten av världen, alltid med EU:s intressen för ögonen.

Kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans bidrar till detta genom analyser och strategisk rådgivning i internationella ekonomiska frågor med relevans för EU. Generaldirektoratet formar och genomför också EU:s externa ekonomiska politikområden och sprider på så sätt de värderingar och principer som ligger till grund för unionens ekonomiska ramar och strategiska rekommendationer till andra länder. I arbetet ingår bland annat följande:

  • Att ta fram ekonomiska analyser och strategier inför planeringen och genomförandet av EU:s externa politikområden, exempelvis i samband med utvidgningen, europeiska grannskapspolitiken, det östliga partnerskapet och EU:s utvecklingspolitik.
  • Att leda förhandlingar och regelbundna dialoger om de bilaterala förbindelsernas ekonomiska aspekter, exempelvis med EU-kandidatländerna, EU:s grannländer, G20-länderna och Asem. Här ingår också regelbundna informationsutbyten med multilaterala och regionala utvecklingsbanker.
  • Att göra kommissionens röst hörd i multilaterala, ekonomiska forum (exempelvis G7, G8, G10, G20, OECD och rådet för finansiell stabilitet) och i internationella finansiella institut (exempelvis Internationella valutafonden, Världsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling).
  • Att sköta det finansiella och tekniska stödet till länder utanför EU. Att samordna verksamheten med andra generaldirektorat som hanterar budgetstöd genom olika biståndsprogram så att kommissionens olika verksamheter drar åt samma håll och ligger i linje med andra internationella finansiella instituts strategier.

Erfarenheterna från dessa verksamheter underbygger också de analyser och strategier som bidrar till utformningen av EU:s inre politikområden, särskilt när det gäller den internationella ekonomiska utvecklingens potentiella följder för EMU, eurons internationella ställning, reformen av det internationella valutasystemet, utvecklingen av de globala externa obalanserna, EU:s externa representation och landsspecifika ekonomiska frågor.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek