Navigačný riadok

Medzinárodné hospodárske záležitosti

Za posledné desaťročia sa značne prehĺbila celosvetová vzájomná závislosť. Ide o proces, ktorý podporuje hospodársku prosperitu aj v EÚ. Komisia v tejto súvislosti poskytuje analýzy a politické poradenstvo týkajúce sa medzinárodných hospodárskych záležitostí s dosahom na EÚ a podporuje globálnu medzinárodnú spoluprácu.

EÚ je jedným z hlavných hnacích motorov svetového hospodárstva s 30-percentným podielom na globálnom HDP a 20-percentným podielom na globálnych obchodných tokoch. Spoločná mena EÚ, euro, sa zaradila medzi kľúčové medzinárodné meny. EÚ má takisto jedinečné skúsenosti s procesmi regionálnej hospodárskej integrácie.

Vonkajšie hospodárske vzťahy Európskej únie

V snahe zvládnuť prehlbovanie rastúcej hospodárskej a finančnej závislosti vedie Európska únia hospodárske dialógy s mnohými krajinami a inštitúciami po celom svete. Jej hlavným cieľom je posilniť hospodársku prosperitu a stabilitu v EÚ a v ostatných krajinách sveta a zároveň plniť záujmy Únie.

Generálne riaditeľstvo Komisie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) sa na plnení cieľov podieľa poskytovaním analýz a politického poradenstva v oblasti medzinárodných hospodárskych záležitostí týkajúcich sa EÚ a šírením hodnôt a zásad hospodárskeho rámca a politických odporúčaní iným krajinám, konkrétne tvorbou a uplatňovaním vonkajších hospodárskych politík. Táto činnosť zahŕňa:

  • poskytovanie hospodárskych analýz a politického poradenstva v oblasti rozvoja a implementácie vonkajších politík EÚ, napríklad politiky rozširovania, Európskej susedskej politiky, Východného partnerstva a rozvojovej politiky Európskej únie;
  • rokovania a pravidelné dialógy o hospodárskych aspektoch bilaterálnych vzťahov, napríklad s kandidátskymi krajinami EÚ a susednými krajinami, s krajinami skupiny G20 a v rámci stretnutia Ázia – Európa (ASEM); pravidelné výmeny s nadnárodnými a regionálnymi rozvojovými bankami;
  • zabezpečenie účasti Komisie na mnohostranných hospodárskych fórach (napríklad G7/G8, G10, G20, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Rada pre finančnú stabilitu) a v medzinárodných finančných inštitúciách (napríklad Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj);
  • riadenie makrofinančnej pomoci pre tretie krajiny; prepojenie s inými generálnymi riaditeľstvami, ktoré zodpovedajú za správu rozpočtovej pomoci v rámci rozličných programov vonkajšej pomoci, s cieľom zabezpečiť jednotný prístup k tvorbe politiky a uplatňovaniu týchto činností a zaistiť koordináciu s ostatnými medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Získané poznatky a skúsenosti predstavujú podklady pre analýzu a politické poradenstvo, ktoré sú zdrojom informácií pre politiky Európskej únie, najmä pokiaľ ide o celosvetový hospodársky vývoj a jeho možné účinky na HMÚ, medzinárodnú úlohu eura, reformu medzinárodného menového systému, vývoj globálnych vonkajších nerovnováh, externé zastupovanie EÚ a hospodárske záležitosti týkajúce sa jednotlivých krajín.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo