Ścieżka nawigacji

Kwestie gospodarcze o znaczeniu międzynarodowym

W ciągu ostatnich dziesięcioleci na świecie nastąpił ogólny wzrost współzależności między państwami. UE czerpie korzyści z tego procesu, którego wynikiem jest dobrobyt gospodarczy. Komisja wspiera ten proces poprzez dostarczanie analiz i zapewnianie doradztwa politycznego w zakresie ważnych dla UE kwestii gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym oraz poprzez promowanie współpracy międzynarodowej na świecie.

30-procentowy udział w światowym PKB i 20-procentowy w światowych przepływach handlowych zapewniają UE pozycję jednego z kluczowych graczy na arenie światowej gospodarki. Z kolei euro stało się jedną z najważniejszych walut międzynarodowych. UE posiada też wyjątkowe doświadczenie w obszarze regionalnej integracji gospodarczej.

Zewnętrzne stosunki gospodarcze UE

Aby odnaleźć się w tym procesie pogłębiających się współzależności gospodarczych i finansowych, Unia Europejska utrzymuje stosunki gospodarcze z wieloma krajami i instytucjami na świecie. Jej ostatecznym celem jest zapewnienie dobrobytu i stabilności gospodarczej w UE oraz w pozostałych częściach świata z jednoczesnym uwzględnieniem interesów Unii.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych wspiera realizację tego celu poprzez dostarczanie analiz i zapewnianie doradztwa politycznego w zakresie istotnych dla UE kwestii gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym, rozpowszechnianie w innych krajach wartości i zasad, na których opierają się ramy gospodarcze i zalecenia polityczne Unii, oraz kształtowanie i wprowadzanie w życie zewnętrznej polityki gospodarczej UE. Zadania te obejmują:

  • dostarczanie analiz ekonomicznych i zapewnianie doradztwa politycznego na potrzeby kształtowania i wprowadzania w życie zewnętrznej polityki UE, na przykład w zakresie rozszerzenia, europejskiej polityki sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego oraz polityki rozwojowej UE
  • prowadzenie negocjacji i regularnych rozmów na temat gospodarczych aspektów stosunków dwustronnych, na przykład z krajami kandydującymi do członkostwa w UE, krajami sąsiadującymi z UE, krajami G20 i krajami dialogu Azja-Europa; regularną wymianę opinii z wielostronnymi i regionalnymi bankami rozwoju
  • udział Komisji w wielostronnych forach gospodarczych (takich jak np. G7/G8, G10, G20, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Rada Stabilności Finansowej) oraz w międzynarodowych instytucjach finansowych (jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
  • zarządzanie pomocą makrofinansową dla państw trzecich. Do zadań DG ds. Gospodarczych i Finansowych należy również współpraca z innymi dyrekcjami generalnymi, które zarządzają wsparciem budżetowym w ramach różnych programów pomocy zewnętrznej, w celu zapewnienia spójnego podejścia do ustalania polityki i realizacji tego rodzaju operacji oraz zapewnianie koordynacji z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Wnioski płynące z tych działań i wyniesione z nich doświadczenia są również wykorzystywane w pracach analitycznych i w doradztwie politycznym, które są źródłem informacji potrzebnych do kształtowania polityki Unii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie i jej potencjalnego wpływu na UGW, roli euro w świecie, reformy międzynarodowego systemu walutowego, zmian w zakresie światowej nierównowagi bilansów płatniczych, reprezentowania UE na zewnątrz oraz kwestii gospodarczych dotyczących poszczególnych państw.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst