Kruimelpad

Internationale economische vraagstukken

De internationale onderlinge afhankelijkheid is de laatste decennia steeds groter geworden. De EU heeft van dit proces, dat bijdraagt aan de economische welvaart, geprofiteerd. De Commissie begeleidt dit proces door analyses te maken en beleidsadviezen te geven over internationale economische vraagstukken die voor de EU relevant zijn.

De EU is één van de economische grootmachten van de wereld: zij is goed voor ongeveer 30% van het wereldwijde bbp en 20% van de wereldwijde handel. De euro heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende internationale valuta. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in vele delen van de wereld grote belangstelling bestaat voor het Europese integratiemodel.

De economische betrekkingen tussen de EU en de rest van de wereld

Om greep te houden op dit proces van groeiende economische en financiële verwevenheid onderhoudt de Europese Unie economische betrekkingen met tal van landen en instellingen in de hele wereld. Het uiteindelijke doel is de bevordering van de economische welvaart en stabiliteit in de EU en, voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de EU, ook elders in de wereld.

Het directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Commissie (DG ECFIN) draagt hieraan zijn steentje bij met analyses en beleidsadviezen over internationale economische vraagstukken die voor de EU relevant zijn. Daarnaast draagt het de waarden en uitgangspunten van het Europees economisch model uit en geeft het beleidsadviezen aan andere landen via het buitenlands economisch beleid. In concreto:

  • verstrekt DG ECFIN economische analyses en beleidsadviezen over de ontwikkeling en uitvoering van het externe beleid van de EU, zoals ten aanzien van de uitbreiding van de EU, het Europees nabuurschapsbeleid en het EU-ontwikkelingsbeleid;
  • voert DG ECFIN onderhandelingen en gesprekken over economische aspecten met onder meer kandidaat-lidstaten van de EU, landen waarop het EU-nabuurschapsbeleid betrekking heeft, G20-landen en ASEM-landen; zijn er regelmatig contacten met multilaterale en regionale ontwikkelingsbanken;
  • vertegenwoordigt het de Commissie op economische fora (zoals de G7/G8, de G10, de G20, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Forum voor financiële stabiliteit) en bij internationale financiële instellingen (zoals het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en ontwikkeling); en
  • is DG ECFIN verantwoordelijk voor de verstrekking van macrofinanciële steun aan derde landen. Verder onderhoudt het contact met andere DG's die onder verschillende programma's begrotingssteun geven, om de eenheid van het beleid te waarborgen en verzorgt het de coördinatie met internationale financiële instellingen.

Deze ervaringen worden ook gebruikt voor analyses en beleidsadviezen voor de EU, met name over de wereldwijde economische ontwikkelingen en hun potentiële effecten op de EMU, de internationale rol van de euro, de hervorming van het internationale monetaire systeem, de grote handelsoverschotten en -tekorten in de wereld, de vertegenwoordiging van de EU naar buiten toe en landspecifieke economische kwesties.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter