Navigointipolku

Kansainväliset taloudelliset kysymykset

Keskinäinen maailmanlaajuinen riippuvuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. EU hyötyy tästä ilmiöstä, joka tuo mukanaan taloudellista vaurautta. Komissio tukee tätä prosessia laatimalla analyyseja ja talouspoliittisia suosituksia EU:n kannalta tärkeistä kansainvälisistä taloudellisista kysymyksistä. Komissio myös edistää maailmanlaajuista kansainvälistä yhteistyötä.

EU on yksi maailmantalouden keskeisistä toimijoista. Sen osuus maailman BKT:stä on noin 30 prosenttia ja maailman kaupankäynnistä noin 20 prosenttia. Eurosta on puolestaan tullut tärkeä kansainvälinen valuutta. Tämän vuoksi eri puolilla maailmaa halutaan ottaa oppia EU:n kokemuksesta alueellisessa yhdentymisessä.

EU:n taloudelliset ulkosuhteet

Pystyäkseen hallitsemaan tätä lisääntyvien taloudellisten ja rahoituksellisten riippuvuuksien prosessia Euroopan unioni käy talousaiheista vuoropuhelua monien maailman maiden ja instituutioiden kanssa. Perimmäisenä tarkoituksena sillä on vaurauden ja taloudellisen vakauden edistäminen EU:ssa, mutta unionin etuja valvoessaan se edistää vaurautta ja vakautta myös muualla maailmassa.

Komission talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN) avustaa näissä pyrkimyksissä laatimalla analyyseja ja talouspoliittisia suosituksia EU:n kannalta tärkeistä kansainvälisistä taloudellisista kysymyksistä. Lisäksi se levittää unionin taloudellisessa toimintaympäristössä ja toimintasuosituksissa noudatettavia arvoja ja periaatteita EU:n ulkopuolelle ja kehittää EU:n taloudellisia ulkosuhteita koskevaa politiikkaa ja sen täytäntöönpanoa. Se hoitaa muun muassa seuraavia tehtäviä:

  • laatii talousanalyyseja ja toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on kehittää ja panna täytäntöön EU:n ulkosuhteita koskevaa politiikkaa, kuten laajentumistoimia, Euroopan naapuruuspolitiikkaa, itäistä kumppanuutta koskevia toimia ja EU:n kehityspolitiikkaa
  • johtaa neuvotteluja ja käy säännöllistä vuoropuhelua kahdenvälisten suhteiden taloudellisista näkökohdista esimerkiksi EU:n ehdokas- ja naapurimaiden sekä G20-maiden ja Asemin kanssa; harjoittaa säännöllistä tiedonvaihtoa monenvälisten ja alueellisten kehityspankkien kanssa
  • varmistaa komission läsnäolon monenvälisillä talousfoorumeilla (muun muassa G7/G8, G10, G20, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (Financial Stability Board)) ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa (muun muassa Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) ja
  • hallinnoi kolmansille maille annettavaa makrotaloudellista apua; pitää yhteyttä muihin budjettitukea erilaisissa ulkoisen avun ohjelmissa hallinnoiviin pääosastoihin tavoitteena varmistaa johdonmukainen lähestymistapa politiikan määrittelyyn ja toimien toteuttamiseen sekä koordinointi muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Tämän toiminnan yhteydessä saadut kokemukset otetaan huomioon analyyseissa ja toimintaohjeissa, joilla pohjustetaan ja ohjeistetaan unionin politiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään maailman talouskehitykseen ja siihen, miten se mahdollisesti vaikuttaa EMUun, euron kansainväliseen asemaan, kansainvälisen valuuttajärjestelmän uudistukseen, maailmanlaajuisen ulkoisen epätasapainon kehittymiseen, EU:n ulkoiseen edustukseen ja maakohtaisiin taloudellisiin kysymyksiin.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä