Navigatsioonitee

Rahvusvahelised majandusküsimused

Ülemaailmsed vastastikused sõltuvussuhted on viimastel aastakümnetel igal pool tihenenud. EL saab sellest protsessist kasu, sest see toob endaga kaasa majandusliku jõukuse. Komisjon toetab asjaomast protsessi, pakkudes ELi seisukohast oluliste rahvusvaheliste majandusküsimuste analüüsi ja seonduvaid poliitilisi nõuandeid ning edendades rahvusvahelisel tasandil ülemaailmset koostööd.

EL on üks maailma olulisemaid majandustegevuses osalejaid, kelle arvele võib kanda ligikaudu 30% ülemaailmsest SKPst ning 20% ülemaailmsetest kaubandusvoogudest, samas kui euro on muutunud peamiseks rahvusvaheliseks valuutaks. Seepärast võtavad paljud maailma riigid eeskuju ELi kogemustest piirkondliku lõimimise valdkonnas.

ELi majandusalased välissuhted

Selleks et sellist vastastikuste majandus- ja rahandusvaldkonna sõltuvussuhete tihenemise protsessi hallata, peab Euroopa Liit majanduslikku dialoogi paljude maailma riikide ja institutsioonidega. ELi peamine eesmärk on soodustada majanduslikku heaolu ja stabiilsust ELis ning, esindades ELi huve, ka mujal maailmas.

Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat toetab seda, pakkudes ELi seisukohast oluliste rahvusvaheliste majandusküsimuste analüüsi ja seonduvaid poliitilisi nõuandeid, levitades ELi majandusraamistiku ja poliitiliste arvamuste väärtusi ja põhimõtteid teistele riikidele ning kujundades ELi välismajanduspoliitikat ning toetades selle rakendamist. See hõlmab:

  • majandusanalüüsi ning poliitiliste nõuannete pakkumist ELi välispoliitika arendamiseks ja rakendamiseks järgmistes valdkondades: laienemine, Euroopa naabruspoliitika, idapartnerlus ning ELi arengupoliitika;
  • läbirääkimiste ja korrapäraste dialoogide juhtimist kahepoolsete suhete (nt suhted kandidaatriikide, ELi naaberriikide, G20 riikide ning Aasia-Euroopa kohtumise riikidega) majandusaspektide teemal; korrapäraseid suhteid mitmepoolsete ja piirkondlike arengupankadega;
  • komisjoni kohaloleku tagamist mitmepoolsetel majandusfoorumidel (nt G7/G8, G10, G20, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, finantsstabiilsuse nõukogu) ning rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides (nt Rahvusvaheline Valuutafond, Maailmapank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank); ning
  • makromajandusliku finantsabi andmist kolmandatele riikidele. Koostöö teiste peadirektoraatidega, mis tegelevad eelarvetoetusega erinevate välisabiprogrammide raames, mille eesmärk on tagada järjepidev lähenemisviis poliitika kujundamisele ja seonduva tegevuse rakendamisele, tagades koordineerimise teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega.

Asjaomasest tegevusest saadud õppetunnid ja kogemused kaasatakse analüüsi ja poliitilistesse nõuannetesse, mis muudavad Euroopa Liidu poliitikat teadlikumaks, eelkõige ülemaailmsetest majanduslikest arengutest ning nende võimalikust mõjust majandus- ja rahaliidule, euro rahvusvahelisest rollist, rahvusvahelise valuutasüsteemi reformist, ülemaailmse maksebilansi tasakaalutuse suurenemisest, ELi esindatusest välisareenil ning riigipõhistest majandusküsimustest.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem