Διαδρομή πλοήγησης

Διεθνή οικονομικά θέματα

Οι παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και συμβάλλουν στη γενικότερη οικονομική ευημερία. Η ΕΕ αντλεί οφέλη από τη διαδικασία αυτή και, για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή τη στηρίζει παρέχοντας αναλύσεις και συμβουλές πολιτικής γύρω από διεθνή οικονομικά θέματα σχετικά με την ΕΕ και προωθώντας τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς παίκτες παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 30% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 20% του παγκόσμιου εμπορίου. Παράλληλα, το ευρώ έχει αναδειχθεί σε βασικό διεθνές νόμισμα. Έτσι, πολλές περιοχές του κόσμου προσπαθούν να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία της ΕΕ στον τομέα της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της ΕΕ

Για να είναι σε θέση να διαχειριστεί τη διαδικασία των αυξανόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αλληλεξαρτήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί οικονομικές σχέσεις με πολλές χώρες και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Τελικός της στόχος είναι να προωθήσει την οικονομική ευημερία και σταθερότητα τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, εξυπηρετώντας πάντα τα συμφέροντα της Ένωσης.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής στηρίζει το έργο αυτό, παρέχοντας αναλύσεις και συμβουλές πολιτικής για διεθνή οικονομικά θέματα που αφορούν την ΕΕ, διαδίδοντας τις αξίες και τις αρχές του οικονομικού πλαισίου και των συστάσεων πολιτικής της Ένωσης σε άλλες χώρες και μεριμνώντας για τη χάραξη και την εφαρμογή των εξωτερικών οικονομικών πολιτικών της ΕΕ. Μεταξύ άλλων:

  • παρέχει οικονομικές αναλύσεις και συμβουλές πολιτικής για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, π.χ. της Πολιτικής για τη Διεύρυνση, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Αναπτυξιακής Πολιτικής·
  • ηγείται των διαπραγματεύσεων και του τακτικού διαλόγου για τις οικονομικές πτυχές των διμερών σχέσεων, για παράδειγμα με τις υποψήφιες για προσχώρηση και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και με τις χώρες της G20 και της ASEM και συνεργάζεται τακτικά με πολυμερείς και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες·
  • διασφαλίζει την παρουσία της Επιτροπής σε πολυμερή οικονομικά φόρουμ (για παράδειγμα, στα φόρουμ G7/G8, G10, G20, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (όπως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης)· και
  • διαχειρίζεται τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες, σε συνεργασία με άλλες ΓΔ που διαχειρίζονται τα κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, ώστε να διασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση στη χάραξη της πολιτικής και την εφαρμογή των σχετικών δράσεων, καθώς και συντονισμός με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τα διδάγματα και οι εμπειρίες που αντλούνται από τέτοιου είδους δραστηριότητες τροφοδοτούν επίσης τις αναλύσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες βασίζονται οι πολιτικές της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους στην ΟΝΕ, στον διεθνή ρόλο του ευρώ, στη μεταρρύθμιση του διεθνούς νομισματικού συστήματος, στην εξέλιξη των παγκόσμιων εξωτερικών ανισορροπιών, στην εξωτερική παρουσία της ΕΕ και στα οικονομικά θέματα που απασχολούν κάθε χώρα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου